ދީން

މައުމޫން ފައުންޑޭޝަނުން މި ރަމަޟާން މަހު ވެސް އިހްޔާ ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށްގެންދާނެ

ރަމަޟާންމަހުގެ އަސްރު ނަމާދަށްފަހު ބާއްވާ ދަރުސް ސިލްސިލާ ޕްރޮގްރާމް މިއަހަރުވެސް އޮންނާނެ: ޖަމިއްޔަތުއްސަލަފް

"ރަމަޟާން މަހު ހެޔޮ އަމަލުކުރުމުގައި އެކަކު އަނެކަކު ވާދަކޮށް، ކުރިއަރައިގެން ދާން މަސައްކަތްކުރަން ކުރަންޖެހޭ"

އިސްލާމްދީނުގައި މީހުންގެ ފުރާނައަށާއި މުދަލަށް ގެއްލުން ދިނުން ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް މަނާކުރައްވާފައި: ހުތުބާ

ވެމްކޯއިން މިސްކިތު ފަންޑަށް 50 ހާސް ރުފިޔާ ހަދިޔާކޮށްފި

"މުޖުތަމައުގެ ސަފުތައް ބައިބައިވެގެންދާ ފަދަ ކޮންމެ ކަމަކީ އަދާވާތްތެރިންނަށް ދެވޭ އަގުބޮޑު ހަދިޔާއެއް"

މުސްލިމުންގެ ތައުލީމީ ނިޒާމުގެ ތާރީޚީ ކުރިއެރުން - 2

ޝައުބާން މަހު ކުރަން އޮތް އެންމެ މުހިންމު ކަމަކީ ގިނަގިނައިން ރޯދަ ހިފުން: ހުތުބާ

މުސްލިމުންގެ ތައުލީމީ ނިޒާމުގެ ތާރީޚީ ކުރިއެރުން

މާތްﷲ އާއި އާހިރަތް ދުވަހުގެ މަތިން ހަނދާން ނައްތާލައި، ދުނިޔެއަށް ދަހިވެތިވުމަކީ އީމާންކަން ބަލިކަށިވާ ކަމެއް: ހުތުބާ

ދޮގު ހަބަރު ފެތުރުމަކީ ދީނާ ދެކޮޅަށް ހިންގޭ ޖަރީމާއެއް: ހުތުބާ

ލިބޭ އާމްދަނީ މަދުވީމާ ހަލާލު ނޫންގޮތުގައި ރިޒުގު ހޯދަން ޝައިޠާނާ މަގުދައްކާނެ : ހުތުބާ

1
2