ދީން

މުސްލިމުންގެ ކިބައިން މައާފަށް އެދުމަށް އެމްޑީއޭ އިން ބީޖޭޕީއަށް ގޮވާލައިފި

މިޒަމާނުގެ ޖުމްހޫރިއްޔަތުގެ އަސާސަކީ އިސްލާމްދީނުގެ ޝޫރާއީ ނިޒާމެވެ. - 18

އިސްލާމްދީނާއި އޭނާއާ ދެމެދުގެ ގުޅުން ފައްކާކުރީ ﷲގެ ވަހްދާނިއްޔަތެވެ.

މިޒަމާނުގެ ޖުމްހޫރިއްޔަތުގެ އަސާސަކީ އިސްލާމްދީނުގެ ޝޫރާއީ ނިޒާމެވެ. - 17

"ކްރިސްޓިއަނިޓީ ވަނީ ނޭވާ ހޮޅިޔަށް އެޅިފައެވެ." – މުޙައްމަދު އަމީން (4)

މިޒަމާނުގެ ޖުމްހޫރިއްޔަތުގެ އަސާސަކީ އިސްލާމްދީނުގެ ޝޫރާއީ ނިޒާމެވެ. - 16

ކީރިތި ރަސޫލާ އަންގަވަނީ ރިވެތި އަހުލާގުން ޒީނަތްތެރިވުމަށް، ހިނިތުންވުމާއެކު އަނެކުންނާ ބައްދަލުކުރުމަށް: ހުތުބާ

މިޒަމާނުގެ ޖުމްހޫރިއްޔަތުގެ އަސާސަކީ އިސްލާމްދީނުގެ ޝޫރާއީ ނިޒާމެވެ. - 15

"ކްރިސްޓިއަނިޓީ ވަނީ ނޭވާ ހޮޅިޔަށް އެޅިފައެވެ." – މުޙައްމަދު އަމީން (3)

ދަރީންނަށް ރަނގަޅު ތަރުބިއްޔަތެއް ދެވޭނީ އަމަލީ ހެޔޮ ނަމޫނާއިން، ލޯތްބާއި ކުލުނުގެ ވެއްޓެއްގައި: ހުތުބާ

މިޒަމާނުގެ ޖުމްހޫރިއްޔަތުގެ އަސާސަކީ އިސްލާމްދީނުގެ ޝޫރާއީ ނިޒާމެވެ. - 14

"ކްރިސްޓިއަނިޓީ ވަނީ ނޭވާ ހޮޅިޔަށް އެޅިފައެވެ." – މުޙައްމަދު އަމީން (2)

2 ...