ދީން

އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ ޤާނޫނުތައް - އިންސާނިއްޔަތަށް ހުރި ރަހްމަތެއް - 2

1

ކީރިތި ގުރުއާނުގެ އާޔަތްތައް ނުބައިކޮށް ލިޔެގެން ނެރުނު ފޮތް ވިއްކުން މަނާކުރިން: ޑރ ޒިޔާދު

އެއް ޖިންސުން ކައިވެނި ކުރުމާއި ގުޅުން ހިންގުމުގެ ނަތީޖާއަކީ މުޅި އިންސާނީ ނަސްލު ފުހެވިގެން ދިއުން: ހުތުބާ

ރަލުންލިބޭ ފާފަޔަށް ނުބަލައި މަންފާއަށް ބެލުމަކީ ދެދުނިޔޭގައި އަބާއްޖަވެރިވާނެކަމެއް: ޝައިހު އިލިޔާސް

4

ދީނާ ބީރަށްޓެހި ބަޔަކާއެކު ހިތާއި ހިތުގެ ގުޅުމެއް ނުބޭއްވޭނެ، އެއީ މުސްލިމުންނަށް ހުއްދަ ކަމެއްނޫން: އިލްޔާސް

ސަލާމްކުރުމުގެ ރިވެތި އުސޫލު ދޫކޮށްލައި، "ހަލޯ"، "ހާއީ" ބޭނުންކުރުމަކީ ﷲ ގެ ރަހުމަތަށް ބޮލާލާ ޖެހުން: ހުތުބާ

ޒިނޭގެ އަދަބު - މިޒަމާނުގެ އިޖްތިމާއީ ވެށީގައި

ކުރީގެ ފަސްޓް ލޭޑީގެ މައިންބަފައިންގެ ހަނދާނުގައި ހެދި މިސްކިތަށް މޯލްޑިވް ގޭހުން 2.5 މިލިއަން ހޭދަކުރި!

3

އިންޑިއާގެ ހަތަރު މީހުން ބުދު ހިފައިގެން ރާއްޖެއައީ ސުލްހަވެރި އެއްވުމަކަށް ކަމަށް ބުނެފައިވޭ: ކަސްޓަމްސް

2

ތަރައްގީގެ ނަމުގައި މުސްލިމުން ރިވެތި އަޚުލާގާ ދުރުކުރަން ނޫޅުއްވާ! ﷲގެ ނިޔާ ވަރަށް ގަދަފަދަވާނެ: އިލްޔާސް

"ސިނގިރޭޓު ފަދަ ތަކެތި ބޭނުންކޮށްގެން އަމިއްލަ ނަފުސު ހަލާކުގެ ތެރެއަށް އެއްލައިލުމަކީ ހުއްދަކުރާ ކަމެއް ނޫން"

1

ޝަރީއަތްތަތައް އަވަހަށް ނިންމުމަކީ އަދުލު އިންސާފު ކަށަވަރުކުރުމަށް ކޮންމެހެން ކުރަން ޖެހޭ ކަމެއް: ހުތުބާ

3