ރޭޕް

ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ، ފަރުހާން އަޚްތަރު އަދި އެހެން ބައެއް ފަރާތްތަކުން ސެންޓު އިޝްތިހާރަކަށް ފާޑުކިޔައިފި

މި ފޮޓޯއާއެކު އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ދޫކޮށްލެއްވި މެސެޖު، މިއަދުގެ ކޮންމެ ބެލެނިވެރިޔަކަށްވެސް މާނަހުރި އިބުރަތެއް!

6

މާލޭގައި 12 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ރޭޕް ކުރި މައްސަލައެއް ބަލަނީ

އާމިންދައްތަގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި މައްސަލަ މިދަނީ ބަލަމުން: އެޗްއާރުސީއެމް

ދޮންދަރިޔަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލައެއް ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަން ފަށައިފި

ޓެކްސީއަކަށް އެރި އަންހެނަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ޑްރައިވަރު ހައްޔަރުކޮށްފި

1

ރޭޕް ސާބިތުކުރުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ވަރުގަދަ އުސޫލުތަކެއް: ޝިކާރައަކަށްވާ މީހާގެ ބަހަކީ މައިގަނޑު އަސާސް

މީގެ ފަހުން ރޭޕާއި ޖިންސީ އަނިޔާގެ މައްސަލަތައް ކާމިޔާބު ކުރަން ފަސޭހަވާނެ: ޝަމީމް

1

ރިސޯޓެއްގައި މުވައްޒަފަކު ރޭޕްކުރި މީހެއްގެ ޖަލު ހުކުމް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ދަމަހައްޓައިފި

ހުޅުމާލެގައި އަންހެނަކު ރޭޕްކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށް ބަންދުގެ މުއްދަތު ޖަހައިފި

މަސްތުގެ ހާލުގައި ގެޔަކަށްވަދެ މީހަކު ރޭޕްކުރި މައްސަލައިގައި ބަންދުކުރި ޒައިން ދޫކޮށްލި އަމުރު ބާތިލުކޮށްފި

ދެމަފިރިންގެ މެދުގައިވެސް ރޭޕް ހިމެނޭކަމަށް ކަނޑައަޅައި، ރޭޕް ކިޓް ބޭނުންކުރުން ލާޒިމުކޮށްފި

« 1 ...