Close

ޕްރެޒިޑެންޝަލް ކޮމިޝަން އޮން ކޮރަޕްޝަން އެންޑް އެސެޓް ރިކަވަރީ

މަހުލޫފުގެ މައްސަލަ: ބަޔާން ނެގީ އުސޫލާ ހިލާފަށް ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން ކޮމިޝަނަށް އަންގަވައިފި

އަކުރަމްގެ ޝަރުތު ފުރިހަމަނުވާ ކަމަށް އެމްޑީޕީން ނިންމި ނިންމުން މުރާޖައާކޮށްދޭން އޭނާ އެދިއްޖެ

މަހުލޫފާ މެދު ތަފާތުކޮށް އަމަލު ކުރަން ޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތް: ޕީޖީ

ޗެޓްލޮގްތަކެއް ހުރި ކަމަށް މަހްލޫފު ވިދާޅުވާ މައްސަލައިގައި އަސްއަދުގެ "ނޯ ކޮމެންޓް"، ޝިއުނާ ސައިލެންޓް

އައްސަދު އާއި ޝިއުނާ އަކީ އިހުލާސްތެރި ބައެއް ނޫންކަން އެނގޭނެ ޗެޓްލޮގް ތަކެއް އެބަހުރި: މަހުލޫފު

މަހުލޫފް ވިދާޅުވަނީ އޭނާ އަކީ ކަތިލާ ކަންބަޅިއެއް ކަމަށް

އަދުން ހުސައިންގެ ހިއްސާ އޮންނަ ކުންފުންޏަށް ދިނީ ޚިޔާނާތުގެ ފައިސާ ނޫން ކަމަށް ކަނޑައަޅައިފި

ބޮޑު ހިޔާނާތުގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ އެންމެން ދައުލަތުގެ މަގާމުތަކުން ވަކިކުރަން ހުށަހަޅަން މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި

1

ދައުވާ ނުކުރެވޭނެ އެއްވެސް މީހެއްގެ ނަން ބޮޑު ހިޔާނާތުގެ ލިސްޓުގައި ނޯންނާނެ ކަަމަށް ކޮމިޝަނުން ބުނި: އިންތި

ބޮޑު ހިޔާނާތުގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހުން ދައުލަތުގެ މަގާމުތަކުން ވަކިކުރުމަށް މަޖިލީހުގައި ބަހުސް ފަށައިފި

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ހިޔާނާތް ތަހުގީގު ކުރަން އާ ތަހުގީގު ޓީމެއް އެކުލަވައިލަން ޖަމީލު ގޮވާލައްވައިފި

ބޮޑު ހިޔާނާތުގެ ލިސްޓުގައި ވަކި ބައެއްގެ ނަންތައް އާންމު ކުރީ ސިޔާސީ ގޮތުން މަންފާއެއް ހޯދަން: އުޝާމް

« 1