Close

ހުސެއިން ޝަމީމް

ޔާމީންގެ ބަޔާނެއް ލީކު ކޮށްލި މައްސަލަ ބަލައިދޭން އެދިއްޖެ

ހައިލަމް ޕީޖީއަށް: ސާބިތުވާ ވަރަށް ހެކި ހުރިނަމަ، ބޮންގޮއްވި މީހަކާއެކު އިއުތިރާފުގެ އެއްބަސްވުން ހަދަންޖެހޭތަ؟

ގޮއްވާލި އައިއީޑީން ތަހުމީނާއި ހައިޝަމްގެ ޑީއެންއޭ ވަނީ ފެނިފައި: ޝަމީމް

ނަޝީދަށް ދިން ހަމަލާގެ ތަހުގީގަކީ އެންމެ ކާމިޔާބު އެއް ތަހުގީގު: އިމްރާން

ނަޝީދަށް ހަމަލާދިން މީހުން އިއުތިރާފުވުމުގެ އެއްބަސްވުން ހަދަން ބޭނުންވޭ: ޕީޖީ

ނިހާންގެ ރޮލެކްސް ގަޑި އާއި ލަގްޒަރީ އެޕާޓްމެންޓް ދައުލަތަށް ނަގަން އެދިއްޖެ

މިޔަރު އުރަހަ ބޭރުކުރަން އުޅުނު މައްސަލައިގައި ދައުވާ ކޮށްފި

އަލީ ވަހީގެ ޕާސްޕޯޓް ހިފެހެއްޓުމުގެ އަމުރެއް ނެރެނުދިން، މައްސަލަ ހައިކޯޓަށް ހުށަހަޅަނީ

ޖެންޑާއަށް މީޑިއާތަކަށް ފިޔަވަޅު އެޅޭނެ: ޝަމީމް

ހިތްހަމަނުޖެހުނަސް އަލީ ވަހީދުގެ މައްސަލައިގެ ގާޒީ ބަދަލު ކުރާކަށް ނޭދޭނަން: ޕީޖީ ޝަމީމް

މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުން ކުރާކަމަށް އެއްބަސްވި މީހެއްގެ ދައުވާ ބާތިލު ކުރި މައްސަލަ އަލުން ބަލަން އަންގައިފި

އަލީ ވަހީދުގެ ޕާސްޕޯޓް ހިފެހެއްޓުމުގެ އަމުރެއް ނެރެދިނުމަށް އެދިއްޖެ

... 8 ...