One Photos - 1KJQgnYflQYSGz0c5WmEceY2K.JPG
22 ފެބްރުއަރީ 2021، މާލެ، ކުރީގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ފުރުމުގެ ހުއްދަ ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ދީފައިވާ ގޮތާގުޅޭ ގޮތުން މައުލޫމާތު ސާފު ކުރެއްވުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖުޑިޝަރީ ކޮމެޓީއަށް ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް ހުސައިން ޝަމީމު ހާޒިރުކުރުން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - B9Q03eaRz04wQWKGQ1chG19KI.JPG
22 ފެބްރުއަރީ 2021، މާލެ، ކުރީގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ފުރުމުގެ ހުއްދަ ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ދީފައިވާ ގޮތާގުޅޭ ގޮތުން މައުލޫމާތު ސާފު ކުރެއްވުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖުޑިޝަރީ ކޮމެޓީއަށް ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް ހުސައިން ޝަމީމު ހާޒިރުކުރުން ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - B3Wmz743WiaYtlLpXay6zaUIS.JPG
22 ފެބްރުއަރީ 2021، މާލެ، ކުރީގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ފުރުމުގެ ހުއްދަ ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ދީފައިވާ ގޮތާގުޅޭ ގޮތުން މައުލޫމާތު ސާފު ކުރެއްވުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖުޑިޝަރީ ކޮމެޓީއަށް ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް ހުސައިން ޝަމީމު ހާޒިރުކުރުން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - zF6pxRVckvXxocl5rXHqBWj1A.JPG
22 ފެބްރުއަރީ 2021، މާލެ، ކުރީގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ފުރުމުގެ ހުއްދަ ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ދީފައިވާ ގޮތާގުޅޭ ގޮތުން މައުލޫމާތު ސާފު ކުރެއްވުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖުޑިޝަރީ ކޮމެޓީއަށް ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް ހުސައިން ޝަމީމު ހާޒިރުކުރުން ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - qno9rboPgUgomcn2n06cAzuXZ.JPG
22 ފެބްރުއަރީ 2021، މާލެ، ކުރީގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ފުރުމުގެ ހުއްދަ ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ދީފައިވާ ގޮތާގުޅޭ ގޮތުން މައުލޫމާތު ސާފު ކުރެއްވުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖުޑިޝަރީ ކޮމެޓީގައި ޕަބްލިކް ޕްރޮސެކިއުޓަރު ފަރަހަނާޒް މުހައްމަދު ދީދީ -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - HMZxAn04UbTNMn9kZDqV2s0em.JPG
22 ފެބްރުއަރީ 2021، މާލެ، ކުރީގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ފުރުމުގެ ހުއްދަ ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ދީފައިވާ ގޮތާގުޅޭ ގޮތުން މައުލޫމާތު ސާފު ކުރެއްވުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖުޑިޝަރީ ކޮމެޓީއަށް ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް ހުސައިން ޝަމީމު ހާޒިރުކުރުން ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވިލިނގިލީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ސައުދު ހުސެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - 5yn362Ag2uVmJ5mwf0Nfxw5RH.JPG
22 ފެބްރުއަރީ 2021، މާލެ، ކުރީގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ފުރުމުގެ ހުއްދަ ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ދީފައިވާ ގޮތާގުޅޭ ގޮތުން މައުލޫމާތު ސާފު ކުރެއްވުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖުޑިޝަރީ ކޮމެޓީއަށް ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް ހުސައިން ޝަމީމު ހާޒިރުކުރުން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - Ara39ZWNmDsnSq1AgOcAeZdAa.JPG
22 ފެބްރުއަރީ 2021، މާލެ، ކުރީގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ފުރުމުގެ ހުއްދަ ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ދީފައިވާ ގޮތާގުޅޭ ގޮތުން މައުލޫމާތު ސާފު ކުރެއްވުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖުޑިޝަރީ ކޮމެޓީއަށް ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް ހުސައިން ޝަމީމު ހާޒިރުކުރުން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - gAle5rv90pIp3CB08cEfWlYza.JPG
22 ފެބްރުއަރީ 2021، މާލެ، ކުރީގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ފުރުމުގެ ހުއްދަ ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ދީފައިވާ ގޮތާގުޅޭ ގޮތުން މައުލޫމާތު ސާފު ކުރެއްވުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖުޑިޝަރީ ކޮމެޓީއަށް ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް ހުސައިން ޝަމީމު ހާޒިރުކުރުން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ ޝަހީމް އަބްދުލްހަކީމް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - W33EQmldC6VyomKbIOXsmuS9Y.JPG
22 ފެބްރުއަރީ 2021، މާލެ، ކުރީގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ފުރުމުގެ ހުއްދަ ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ދީފައިވާ ގޮތާގުޅޭ ގޮތުން މައުލޫމާތު ސާފު ކުރެއްވުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖުޑިޝަރީ ކޮމެޓީއަށް ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް ހުސައިން ޝަމީމު ހާޒިރުކުރުން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - hayDIBxPlN31rFcW2TqrRXbIU.JPG
22 ފެބްރުއަރީ 2021، މާލެ، ކުރީގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ފުރުމުގެ ހުއްދަ ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ދީފައިވާ ގޮތާގުޅޭ ގޮތުން މައުލޫމާތު ސާފު ކުރެއްވުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖުޑިޝަރީ ކޮމެޓީއަށް ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް ހުސައިން ޝަމީމު ހާޒިރުކުރުން ، ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހަސަން ލަތީފް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - hEuK0lliGu4XN9nA2YGbaFyBE.JPG
22 ފެބްރުއަރީ 2021، މާލެ، ކުރީގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ފުރުމުގެ ހުއްދަ ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ދީފައިވާ ގޮތާގުޅޭ ގޮތުން މައުލޫމާތު ސާފު ކުރެއްވުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖުޑިޝަރީ ކޮމެޓީއަށް ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް ހުސައިން ޝަމީމު ހާޒިރުކުރުން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - sZOn1Zc0CSODvFFcVDsZhb8wa.JPG
22 ފެބްރުއަރީ 2021، މާލެ، ކުރީގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ފުރުމުގެ ހުއްދަ ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ދީފައިވާ ގޮތާގުޅޭ ގޮތުން މައުލޫމާތު ސާފު ކުރެއްވުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖުޑިޝަރީ ކޮމެޓީއަށް ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް ހުސައިން ޝަމީމު ހާޒިރުކުރުން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - 5QfcyqExR1ZxlepnERqCZqnTJ.JPG
22 ފެބްރުއަރީ 2021، މާލެ، ކުރީގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ފުރުމުގެ ހުއްދަ ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ދީފައިވާ ގޮތާގުޅޭ ގޮތުން މައުލޫމާތު ސާފު ކުރެއްވުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖުޑިޝަރީ ކޮމެޓީއަށް ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް ހުސައިން ޝަމީމު ހާޒިރުކުރުން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - yZczHqLB1Gor28GQFSaRK2WUG.JPG
22 ފެބްރުއަރީ 2021، މާލެ، ކުރީގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ފުރުމުގެ ހުއްދަ ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ދީފައިވާ ގޮތާގުޅޭ ގޮތުން މައުލޫމާތު ސާފު ކުރެއްވުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖުޑިޝަރީ ކޮމެޓީއަށް ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް ހުސައިން ޝަމީމު ހާޒިރުކުރުން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - XI9MIKcP3lBKsAcDPp0pigd6S.JPG
22 ފެބްރުއަރީ 2021، މާލެ، ކުރީގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ފުރުމުގެ ހުއްދަ ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ދީފައިވާ ގޮތާގުޅޭ ގޮތުން މައުލޫމާތު ސާފު ކުރެއްވުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖުޑިޝަރީ ކޮމެޓީގައި ޕަބްލިކް ޕްރޮސެކިއުޓަރު ފަރަހަނާޒް މުހައްމަދު ދީދީ -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - lZkhDHG4yNU8DQVzqAL1B5gaX.JPG
22 ފެބްރުއަރީ 2021، މާލެ، ކުރީގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ފުރުމުގެ ހުއްދަ ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ދީފައިވާ ގޮތާގުޅޭ ގޮތުން މައުލޫމާތު ސާފު ކުރެއްވުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖުޑިޝަރީ ކޮމެޓީއަށް ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް ހުސައިން ޝަމީމު ހާޒިރުކުރުން، ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ހުސައިން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - 3d5qFuDnJi72A3n7aLQbBD4Gu.JPG
22 ފެބްރުއަރީ 2021، މާލެ، ކުރީގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ފުރުމުގެ ހުއްދަ ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ދީފައިވާ ގޮތާގުޅޭ ގޮތުން މައުލޫމާތު ސާފު ކުރެއްވުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖުޑިޝަރީ ކޮމެޓީއަށް ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް ހުސައިން ޝަމީމު ހާޒިރުކުރުން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - hzlt1HjdD2zDVbU3SVNWEbZx5.JPG
22 ފެބްރުއަރީ 2021، މާލެ، ކުރީގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ފުރުމުގެ ހުއްދަ ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ދީފައިވާ ގޮތާގުޅޭ ގޮތުން މައުލޫމާތު ސާފު ކުރެއްވުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖުޑިޝަރީ ކޮމެޓީއަށް ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް ހުސައިން ޝަމީމު ހާޒިރުކުރުން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް