އުރީދޫ

ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ ނޯޓް 20 އަދި ނޯޓް 20 އަލްޓްރާ، ހާއްސަ އޮފާތަކާއެކު ޕްރީ ބުކް ކުރުމަށް އުރީދޫން ހުޅުވާލައިފި

އުރީދޫ އަތޮޅު ދުވުން: ރެޖިސްޓްރީ ވެފައިވާ ދުވުންތެރިން ދުވުން ފުރިހަމަ ކުރުމުގެ މުއްދަތު މާދަމާގެ ނިޔަލަށް

އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއްވި، ނަމަވެސް އޮޕަރޭޝަނަށް މައްސަލަ ދިމައެއްނުވާނެ: އުރީދޫ

2

5000 އަށްވުރެ ގިނަ ދުވުންތެރިންނާއެކު އުރީދޫ އަތޮޅު ދުވުން ފަށައިފި

އުރީދޫ އަތޮޅު ދުވުމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

މެސީ އަދި ޒުވާން މަސްވެރިޔާއާ އެކު އުރީދޫ ޕްރޮމޯޓް ކުރާ ކެމްޕޭނެއް ތައާރަފުކޮށްފި

އުރީދޫއަށް 15 އަހަރު: ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ވާޗުއަލް ރިލޭ "އަތޮޅު ރަން" އިއުލާނު ކޮށްފި

އުރީދޫއަށް 15 އަހަރު ފުރުމާއެކު މިމަހަށް އިތުރު ޑޭޓާ ލިބޭ ހާއްސަ އޮފާތަކެއް ތައާރަފުކޮށްފި

ޓެލެކޮމް ދާއިރާއަށް އުރީދޫއިން ގެނަސްދީފައިވާ ކުރިައެރުމަކީ އިގްތިސާދީ ތަރައްގީއަށް އެޅުނު ބާރެއް: މަލީހު

އުރީދޫ އެމް-ފައިސާގެ "ސެންޑް މަނީ" ބޭނުންކޮށްގެން ތިން މީހަކަށް 3000 ރުފިޔާ ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް

ގޭގައި މަސައްކަތް ކުރެވޭ ހުރިހާ މުވައްޒަފުން މިއަހަރު ނިމެންދެން މަސައްކަތް ކުރާނީ ގެއިން: އުރީދޫ ގްރޫޕް

މާމެންދުއަށް އުރީދޫ ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑް އަދި އުރީދޫ ސުޕާނެޓްގެ ހިދުމަތް ތައާރަފުކޮށްފި

... 7 ...