އުރީދޫ

މިއަހަރު ވެސް އެމް-ފައިސާ މެދުވެރިކޮށް ޒަކާތް ދެއްކޭނެ

އިންޓަނެޓްގެ އަގު ހެޔޮކުރަން، އެއީ އަސާސީ ހިދުމަތެއްކަމަށް ގާނޫނުގައި ކަނޑައަޅަން ޖެހޭ: މިނިސްޓަރު މަލީހު

މިދުވަސްވަރުގައި ބިލު ނުދެއްކުނަސް ހިދުމަތް މެދުކަނޑާ ނުލަން އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު އެދިވަޑައިގެންފި

1

މި ރަމަޟާން މަހު ގާތްތިމާގެ މީހުންނާއެކު ތިބުމަށް ފަސޭހަކޮށްދޭ ހާއްސަ އޮފާތަކެއް އުރީދޫއިން ގެނެސްދީފި

މި އަހަރުގެ އުރީދޫ މަސްރޭސް ކެންސަލްކޮށްފި

އިންޓަނެޓުގެ އަގުހެޔޮކޮށްފައި ނުވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި މައްސަލަ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވައިފި

ސިގްނަލް ރަނގަޅުކުރަން އަމިއްލައަށް ބޫސްޓަރު ހަރުނުކުރަން އަންގައިފި

ކޯވިޑް 19 :އުރީދޫގެ ސުޕަނެޓް ކަސްޓަމަރުންނަށް ދުވާލަކު ފަސް ޖީބީ ޑޭޓާ ހިލޭ!

މިވަގުތަކީ އިންޓަނެޓާއި ލޯނުދޭ ކުންފުނިތަކުން ވިޔަފާރިކޮށް ބިލިޔަނުން ފައިދާ ނަގަން ޖެހޭ ވަގުތެއް ނޫން: ބޮންޑޭ

1

އިންޓަނެޓްގެ އަގުހެޔޮ ކުރުމުގެ މަޝްވަރާތައް ދިރާގާއި އުރީދޫއާއެކު ކުރިއަށް އެބަދޭ، މާދަމާ ޖަވާބެއް ދެވޭނެ: މަބްރޫކު

4

ކޮވިޑް 19 : އުރީދޫގެ ޕޯސްޓްޕެއިޑް ކަސްޓަމަރުންނަށް 25 ޕަސަންޓް ބޯނަސް ޑޭޓާ

އުރީދޫ ނަންބަރުތަކުގެ ޑައިލް ޓޯނުގެ ބަދަލުގައި ކޮވިޑް 19 އަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ މައުލޫމާތުތަކެއް

... 8 ...