އުރީދޫ

އިންޓަނެޓުގެ އަގުހެޔޮކޮށްފައި ނުވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި މައްސަލަ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވައިފި

ސިގްނަލް ރަނގަޅުކުރަން އަމިއްލައަށް ބޫސްޓަރު ހަރުނުކުރަން އަންގައިފި

ކޯވިޑް 19 :އުރީދޫގެ ސުޕަނެޓް ކަސްޓަމަރުންނަށް ދުވާލަކު ފަސް ޖީބީ ޑޭޓާ ހިލޭ!

މިވަގުތަކީ އިންޓަނެޓާއި ލޯނުދޭ ކުންފުނިތަކުން ވިޔަފާރިކޮށް ބިލިޔަނުން ފައިދާ ނަގަން ޖެހޭ ވަގުތެއް ނޫން: ބޮންޑޭ

1

އިންޓަނެޓްގެ އަގުހެޔޮ ކުރުމުގެ މަޝްވަރާތައް ދިރާގާއި އުރީދޫއާއެކު ކުރިއަށް އެބަދޭ، މާދަމާ ޖަވާބެއް ދެވޭނެ: މަބްރޫކު

4

ކޮވިޑް 19 : އުރީދޫގެ ޕޯސްޓްޕެއިޑް ކަސްޓަމަރުންނަށް 25 ޕަސަންޓް ބޯނަސް ޑޭޓާ

އުރީދޫ ނަންބަރުތަކުގެ ޑައިލް ޓޯނުގެ ބަދަލުގައި ކޮވިޑް 19 އަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ މައުލޫމާތުތަކެއް

އުރީދޫ ބޯޑުގައި އާންމު ހިއްސާދާރުން ތަމްސީލުކުރުމަށް ފަރީހާ އިންތިހާބު ކޮށްފި

24 ގަޑިއިރު ހިދުމަތް ލިބޭ ފުރަތަމަ ޑިޖިޓަލް ސެންޓަރު އުރީދޫން ގާއިމްކޮށްފި

އުރީދޫގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

އުރީދޫން ރާއްޖެއަށް އޮއްޕޮ ފޯނު ރަސްމީކޮށް ތައާރަފުކޮށްފި

3

އާންމު ހިއްސާދާރުން ތަމްސީލުކުރާ ޑައިރެކްޓަރު ހޮވާ އިންތިހާބުގައި ލާނީ އީ-ވޯޓިން: އުރީދޫ

... 9 ...