ނަރުހުން

އައިޖީއެމްއެޗް ނަރުހުގެ މަރު: މަރުގެ އިރުކޮޅެއް ކުރީން ފިރިމީހާގެ ދިވެހި ލޯބިވެރިޔާ ދަރިފުޅު ގެންދިޔަ؟

2

ބޮޑު ތަރުހީބަކާއެކު "ނާސިން އިން ދަ މޯލްޑިވްސް" ފޯރަމް ނިންމާލައިފި

ނަރުހުން ނަގާ ރިސްކާ އަޅައި ބަލާއިރު އެކަށީގެންވާ ރައްކާތެރިކަމާއި އުޖޫރައެއް ނުލިބޭ: ހެލްތު މިނިސްޓަރު

ތަމްރީނުވާ ނަރުހުންނަށްވުރެ ހިދުމަތަށް ނުކުންނަ ނަރުހުން މަދުވާ ސަބަބު ހޯދަން ދިރާސާކުރަން ޖެހޭ: މިނިސްޓަރު

އިސްރަށްވެހިންގެ ދުވަހުގެ ހާއްސަ ހަރަކާތްތައް މިމަހު 16ގައި

މަގާމުގެ ކުރިއެރުން ދިނުން ހުއްޓައިލުމުން 400 އަށްވުރެ ގިނަ ސޮޔާއެކު ރައީސަށް ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުންގެ ޕެޓިޝަނެއް

ގާސިމް އެހީގައި ކިޔަވައި ސިއްހީ ދާއިރާއަށް ހިދުމަތްކުރަމުން އަންނަ މީހުން ދައްކަން ޖެެހޭ ހުރިހާ ފައިސާއެއް މާފުކޮށްދެއްވައިފި

ކޮވިޑުގައި މަރަކަށްފަހު މަރެއް! ދުއާކޮށް ބަސްއަހާކަށް އަދިވެސް ނުވޭތަ؟

މަސައްކަތް ނުރައްކާވެފައި ބުރަ، އެކަމަކު އެލަވެންސެއް ނުލިބޭ!

2

އައިޖީއެމްއެޗަށް އަނެއްކާ ވެސް ގިނަ އަދަދެއްގެ ނަރުހުން ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފި

އިންޑޮނީޝިއާގައި ކޮވިޑް ޖެހިގެން 136 ޑޮކްޓަރުން މަރުވެފައިވޭ

ސިއްހީ ހިދުމަތްތެރިން ކަޅު ބޭންޑު އަޅައިގެން ހިމޭން އިހުތިޖާޖެއްކޮށްފި

« 1