ޚަބަރު

ރައީސް ޔާމީންގެ ޝަރީއަތް: ހަމަހަމަކަން ނުލިބޭކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމަށް ފަނޑިޔާރު މަހާޒް ތާއީދު

ގައުމީ ޝިޕިން ކުންފުނިން އިތުރު ބޯޓެއް ރާއްޖެ ގެންނަނީ

އެހެން ދީންތައް ފަތުރާ ވެބްސައިޓްތައް ބްލޮކް ކުރަން ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފި

ޕާސަނަލް ކޮމްޕިއުޓާސްއިން ދެ އައިޓަމް ގަނެގެން 50 ޕަސަންޓާ ހަމައަށް ޑިސްކައުންޓް

އުރީދޫން ޔޫޓިއުބް އަދި ޓިކްޓޮކްއަށް ހާއްސަ ޑޭޓާ ޕެކޭޖުތަކެއް

ދިރާގު ޓީވީގެ ހިދުމަތް މަނަދުއަށް

ހުރިހާ ފަރުދުންގެ ހައްގުތައް ބަލައިގަތުމަކީ ސުލްޙަ މަސަލަސްކަން ގާއިމުކުރުމުގެ ބިންގާ: ޝާހިދު

ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި ލިބުނު އާމްދަނީ އަންދާޒާއަށް ވުރެ އިތުރުވެއްޖެ

އިތުރު 113 މީހުން ކޮވިޑުން ރަނގަޅުވެ، ޖުމުލަ 89،547 އަށް

މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވީ 79 މީހުން، މާލެއިން 25 މީހުން

އެއް ދުވަސްތެރޭ އެންމެ ގިނަ މަސައްކަތް ނިންމި ރެކޯޑާއެކު 18 ރިޕޯޓު ފާސްކޮށް މަޖިލިސް ޗުއްޓީއަށް

ޔޫޓީއެފް އެއްބަސްވުމުން ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމަށް އަސަރެއް ނުކުރާނެކަމަށް މަޖިލީހުން ވެސް ފާސްކޮށްފި

1
... 8 ...