ޚަބަރު

ސާކްގެ ބޭނުން އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުގައި ހިފުމަށް ގައުމުތަކުގެ ގުޅުންތަކާއި، ފަންނީ އެއްބާރުލުން އިތުރުކުރަން ޖެހޭ: ރައީސް

އެމްޑީޕީ ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކްޓިވިސްޓަކަށް މަރުގެ އިންޒާރު ދިނުމުން އެޕާޓީން އެކަން ކުށްވެރިކޮށްފި

ތިން ގައުމަކުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅި ސަފީރުން ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އަރުވައިފި

ކައުންސިލްތަކުގެ ދައުރު ފަސް އަހަރަށް އިތުރު ކުރުމަށް މަޖިލީހުން ފާސްކުރި ބިލް ރައީސް ތަސްދީގު ކުރައްވައިފި

11 ކުއްޖަކު ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިއުމުގެ އަމުރަކަށް އެދި އޭޖީން ފެމިލީ ކޯޓަށް

ބިދޭސީންގެ ޑޮކިޔުމަންޓުތައް ރަނގަޅު ކުރަން ފަސް ތަނަކަށް އަންގައިފި

ސުއޫދު މަރު ކޮމިޝަނުން އިސްތިއުފާދެއްވައިފި

ރައީސް ޔާމީނުގެ މައްސަލައިގައި، އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން މިއަދު ހަވީރު ރައީސް ސޯލިހާ ބައްދަލުކުރަނީ

ފޯނުން ވާހަކަ ދައްކަމުން ބަސް ދުއްވި ޑްރައިވަރެއްގެ ލައިސަންސް ހިފަހައްޓައިފި

މަސްވެރިންގެ ފޯރަމް ފަށައިފި

ބަރުލަމާނީއަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތާއިގެން އުޅޭނީ މުޅި އެމްޑީޕީން އެކަން ބޭނުންވީމަ: ރައީސް ނަޝީދު

އިންޑިއާގައި އެންމެ ގިނަ މީހުން ސާޗްކުރި ފިރިހެން ސެލެބްރިޓީއަކަށް ސަލްމާން ހާން އަންހެނަކަށް ސަނީލެއޯން

... 8 ...