ޚަބަރު

ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ހުރި މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ކޯލިޝަންތެރޭ ގުރުއަތުލައިގެން ނަމަވެސް ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓަރެއް އައްޔަން ކުރުމަށް ސައީދު ގޮވާލައްވައިފި

ކުރީގެ ލޯބިވެރިޔާ މަރައިލިކަން 10 އަހަރު ފަހުން ސާބިތުވެ، ނަޖާހް 12 އަހަރަށް ޖަލަށް!

މަރުވިތާ ތިން ދުވަސް ފަހުން ޔާސިރު ވަޅުލައިފި

ޔާސިރުގެ މަރުގެ ޒިންމާ ދައުލަތުން ނަގަން ޖެހޭނެ: މެންބަރު އަލީ ހުސެއިން

146 ތަނެއް އިންސްޕެކްޓުކޮށް 20 ތަނެއް ބަންދު ކޮށްފި

ބޭރޫތުގައި ގޮވުމެއް ގޮވައި ގިނަ ބަޔަކު މަރުވުމުން ރައީސް ތައުޒިޔާ ފޮނުއްވައިފި

ޔަމަން ޔާސިރުގެ މަރު: ޝަރީއަތެއް ނެތި ބަންދުގައި ތިންއަހަރު! ދިވެހި އަންބަކާއި ދިވެހި ދަރިޔަކުވެސް އެބަހުރި!

2

ފަރުވާދެމުން ދަނިކޮށް މަރުވި ޔަމަނުގެ ޔާސިރު ޔަހްޔާގެ މައްޗަށް ކުރި ތުހުމަތުތަކުގައި އަސާސެއް ނެތް: ވަކީލުން

އިންޑިއާގެ ކްރެޑިޓް ފެސިލިޓީން މިފްކޯގެ ވަސީލަތްތައް ފުޅާކުރަނީ

ކޮންމެ ނަމާދަކަށް ފަހު މާލޭގެ މިސްކިތްތަކުގައި ގުނޫތު ކިޔަން ފަށައިފި

ކާފިއު އޮތަސް ފަތިސް ނަމާދަށް މިސްކިތަށް ދެވޭނެ

... 8 ...