ޚަބަރު

ސުޕްރީމް ކޯޓްގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ފެންވަރު ބެލުމަށް ތާވަލު ކޮށްފި

ޔުނިޓު ހަތަރެއްގެ ކެމެރާތައް ވަނީ ތަޅާލާފައި، ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވާފަދަ ތަކެތި ގެންގުޅޭކަމަށް ބެލެވޭ: މިނިސްޓްރީ

ޖަލުުގެ މައްސަލަ ބެލުން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޓީއަށް، ރަނގަޅުކުރާންޖެހޭ ކަންކަން ސަރުކާރަށް ހުށަހަޅަން ނިންމައިފި

ދިވެހިންނަށް ކުރެވެން ހުރި މަސައްކަތް ބިދޭސީންނަށް ދޫކޮށްލުމަކީ ކޮށްގެންވާނެ ކަމެއްނޫން: ނައިބު ރައީސް

ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރާ ދިމާ ވަލުތެރޭގައި ރޯވެގެން ސިފައިން ހަރަކާތްތެރިވަނީ

ރެޑްވޭވް ފިހާރައިން ވައްކަންކުރި ދެ އަންހެނުން އަތުން ރީތިވާ ސާމާނުތަކެއް ފެނުނު: ޕޮލިސް

ދޫނިއަރާ ރަށް، އޮޑެގައްލާގައި ރިސޯޓު ހެދުމުން ތިމާވެށްޓަށް ނޭދެވޭ އަސަރު ކުރާނެތީ، އީއައިއޭ ރިޕޯޓު ދުލެއް ނުކުރި

ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިޒަސް ކޮމިޓީއަށް ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ ކުންފުންޏެއްގެ އިސް ވެރިން ހާޒިރު ކުރަނީ

ޖަވާބުދާރީ ކުރުވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާކަމީ އިސްލާހަށް މަސައްކަތްކުރާކަމުގެ ހެއްކެއް: ރޮޒައިނާ

މިއަދުން ފެށިގެން މަޖިލީހުގައި ޕްލާސްޓިކް ފެންފުޅި ބޭނުން ނުކުރަން ނިންމައިފި

ގެއްލިގެން ހޯދާ 14 އަހަރުގެ ކުޑަކުއްޖާ އަދިވެސް ނުފެނޭ

ކޮންގްރީޓުން ހަދާ ބަނދަރު ދޫކޮށްނުލައެއް ފަރަކު ނުޖެހޭނެ، ބޭނުންވަނީ ނަލަ ބަނދަރު: ރައީސް ނަޝީދު

... 8 ...