ޚަބަރު

ބާ ކައުންސިލަށް ހިޔާލު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ވަކީލުންނަށް ދީފި

މޮޅަދޫގައި ބިދޭސީންގެ ދަފްތަރެއް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

2

އިހަވަންދޫގައި އީދު ފާހަގަކުރުމުގައި ފުލުހުން ބައިވެެރިވެއްޖެ

އާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލްގެ 73 އިންސައްތަ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި

އޭޝިއާގެ ބެސްޓް އެމްޕްލޯޔާ އެވޯޑް ވިދިވިދިގެން 3 ވަނަ ފަހަރަށް ބީއެމްއެލްއަށް ލިބިއްޖެ

ހަދަމުންދާ އިމާރާތަކުން ވެއްޓި މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

ވޭމަންޑޫގައި ބަދުއަހުލާގީއަމަލު ހިންގި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި އަދި އެއްވެސް މީހަކު ހައްޔަރެއް ނުކުރޭ

1

ކަނޑަށް ވެއްޓުނު ފްލައިން ސްކޫލުގެ ފްލައިޓް ނަގައިފި

ހިންނަވަރު އީދު ޝޯގެ ތެރެއިން ހަމަނުޖެހުން ހިންގައިފި

ނިޔާވި ހައްޖުވެރިޔާ މައްކާގައި ވަޅުލައިފި

އެމްއޭސީއެލްގެ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް ބޯނަސްގެ ގޮތުގައި 7،879 ރުފިޔާ ދީފި

ފުލުހުުންނަށް އިންޒާރުދީ ފުލުހުންގެ ސައިކަލަަކަށް ގެއްލުން ދިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

... 8 ...