ޚަބަރު

ވ. ކެޔޮދޫ އާއި މޫފުށި ރިސޯޓު މޮނީޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނެސްފި

ފަރުކޮޅުފުށި މަރާމާތުކޮށް އަލުން އައިސޮލެޝަން ފެސިލިޓީއަކަށް ބޭނުން ކުރަން ތައްޔާރުކޮށްފި

ބީއެމްއެލްގެ ލޯނުތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުން ފަސްކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

އެސްޑީއެފްސީން އަންނަ ހަފްތާގައި ހިދުމަތްދޭނެ ދުވަސްތައް އިއުލާނުކޮށްފި

އޯޓިޒަމް ހުންނަ ފަރާތްތަކުގެ ހައްގުތައް ކަށަވަރުކޮށްދިނުމުގައި ސަރުކާރުގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ލިބޭނެ: ރައީސް

ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންނަށް އެކްސްޕެޓް އޮންލައިން ސިސްޓަމުން ދޭ ހިދުމަތުގެ މުއްދަތު އަނެއްކާވެސް އިތުރުކޮށްފި

ދިރާގު ޕޭއިން އިތުރު ކްރެޑިޓާއި ޑިސްކައުންޓް އަދި ކޭޝް ބެކް އޮފާތަކެއް

އަންނަ ހަފްތާގައި އެމްއެމްއޭ އާއި ބޭންކުތަކުން ހިދުމަތްދޭނީ ހޯމަ، އަންގާރަ އަދި ބުރާސްފަތީގައި

ވިޔަފާރިތަކާއި ކާބޯތަކެތި ޑެލިވަރީ ކުރާ ފަރާތްތަކުން ނަގަންޖެހޭ ހުއްދަ ސްޓިކާ ލިބޭނެ ތަންތަން އާންމުކޮށްފި

ރާއްޖެއިން އޯޑަރުކޮށް ނުގެނެވި ހުރި 6.2 ޓަނުގެ ބޭސް އިންޑިޔާގެ އެހީގައި މިއަދު ރާއްޖެ ގެނެސްފި

ތިމަރަފުށީ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގެ ސަބް-ބޭސްގެ މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ: އެމްޓީސީސީ

ފްރީޓްރޭޑް އެގްރީމެންޓުގެ ސަބަބުން އިންކަމްއިން ލިބޭ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ގެއްލިގެން ދާނެ: މަޖިލިސް ރައީސް

... 8 ...