Close

ޚަބަރު

ނިޒާމީ ވޯޓާބެހޭގޮތުން ގޮތެއް ނިމެންދެން ޖަލްސާކުރިޔަށް ގެެންދަން ފާސްކޮށް، ބަހުސް ކުރިޔަށް!

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ވެސް 35 ޕަސެންޓް އެލަވެންސް ދޭން ރައީސް ނިންމަވައިފި

ނިޒާމީ ވޯޓުގެ ގަރާރު ބަލައިގަންނަން، 2:15 ގައި ވޯޓަށް އެހުމަށް ނިންމަވައި ޖަލްސާ މެދުކަނޑާލައިފި

ރައީސް ޔާމީނާ ބައްދަލުކުރުމާއި ގެއަށް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާނަން: ނަޝީދު

ރައީސްގެ މެނިފެސްޓޯ އެކުލަވާލީ އެތައް ދިރާސާއެއް ކުރެވިގެން، އިދިކޮޅުން ވައުދުވަނީ ބަލައިލުމެއް ނެތި: އިޔާދު

1

ތިން ފަރާތަކަށް 15،000 ރުފިޔާ ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ބީއެމްއެލް އިން ކުރިއަށް ގެންދަނީ

ނިޒާމީ ވޯޓުނަގަން، ޕީޕީއެމްގެ ޝިޔާމް ތާއީދު ކުރައްވައިފި

ދިއްދޫ ފަރަށް އުރުނު ބާޖާއި ޓަގު ބޯޓުގެ ވެރިފަރާތް 100 މިލިއަން ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކޮށްފި

ބޮޑު ބަދަލެއް: ޓެކްސީ ރަޖިސްޓްރީކުރަން ދެން ގަރާޖު ސިޓީ ބޭނުމެއްނުވާނެ، ސެންޓަރު ލިޔުންވެސް ބޭނުމެއް ނުވާނެ!

ހޮޅުދޫ ބަނދަރު ތަރައްގީކުރުމާއި ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ކުރެންދޫއަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ގެތަކަށް ފެންވަދެ ގެއްލުންތަކެއް ވެއްޖެ

މަޖިލީހުގެ މައިނޯރިޓީ ލީޑަރުކަން ޑިމޮކްރެޓްސްގެ އަލީ އާޒިމަށް

... 8 ...