ޚަބަރު

އަލީ ސޯލިހު، ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުކަމަށް ބަދަލުކޮށްފި

އެމްޓީސީސީން ކޮޅުފުށީ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި

މާލެއިން ކުއްޖަކު ގެއްލިގެން ހޯދަނީ، ހަބަރެއް ނުވާތާ ހަތަރު ދުވަސް

60 ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައި އެބައޮތް، ނަތީޖާ ބަދަލުވާވަރުގެ މައްސަލައެއް ނެތް: އަނަސް

ގްރީން ޕާޓީގެ ނަމުގައި ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް ޖާބިރު ފަށްޓަވައިފި

މަންދޫބުންގެ ފާސް އަޅައިގެން ތިބި ޕީޕީއެމްގެ ބަޔަކު ފީވަކުގައި ވޯޓުލުން ހުއްޓުވަން އުޅުނު: އިބުރޭ

ބީއެމްއެލް ރަސްދޫ ބްރާންޗްގެ އާ އިމާރާތް ހުޅުވައި އޭޓީއެމްގެ ހިދުމަތް ފަށައިފި

ސަތޭކައަށްވުރެ ގިނަ ޗެނަލް ފާސްކުރުމަށް އެސްއެސްނެޓުން ބްރޯޑްކޮމްއަށް ހުށަހަޅައިފި

ޑިންގީއެއްގެ ބުރަފަތީގައި ޖެހި ފަތުރުވެރިއަކު މަރުވެއްޖެ

ތަފާތު ފިކުރުތަކާއެކު ވެރިކަންކުރުމުގެ ސިޔާސަތަށް އެމްޑީޕީގެ ތާއީދު އޮތްކަން ސާފުވެއްޖެ: އިމްރާން

އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ: ރައީސް ސޯލިހަށް 24،566 ވޯޓު، ނަޝީދަށް 15،641 ވޯޓު

ވާދަވެރިކަން ނިމިއްޖެ، ދެންވީ އެކުގައި ނުކުމެ ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބުކުރަން: ރައީސް

... 8 ...