ޚަބަރު

އިސްނަގައިގެން ކަންކަން އިސްލާހު ކުރުމަށް ކަރެކްޝަންގެ އޮފިސަރުންނަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު ގޮވާލައްވައިފި

ޕާސްޕޯޓުގެ ބައެއް ނަކަލު ކޮށްގެން ރާއްޖެ އެތެެރެވާން އުޅުނު މީހަކު ހުއްޓުވައިފި

މިދިޔަ ތިން މަސް ތެރޭ އޭޖީ އޮފީހުން 261 ކަމަކަށް ގާނޫނީ ލަފާ ދީފި

ގައުމީ އަރުޝީފުގެ ޑިރެކްޓަރު ޖެނެރަލްގެ މަގާމަށް ފަރެސް އާމިރު އައްޔަނު ކުރައްވައިފި

އުރީދޫ އަދި ދިރާގުން ޕްރީއޯޑަރަށް ހުޅުވާލި އައިފޯން 11 ޕްރޯ އަދި ޕްރޯ މެކްސްގެ ސްޓޮކް ހުސްވެއްޖެ

ކުޑަކުދިންގެ އަދުލުގެ ބިލުގެ މަފްހޫމަކީ ކުށުގެ ވެށީގައި އުޅޭ 300 ކުދިން ސަލާމަތް ކުރުން: ޖީހާން

ފޮރިން މިނިސްޓަރ ޝާހިދު، ޖަޕާނުގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރަށް ހަމްދަރުދީގެ މެސެޖެއް ފޮނުއްވައިފި

ފުލިދޫ ކުނިކޮށްޓާ ބެހޭގޮތުން މަޖިލީހުގެ މާދަމާގެ ޖަލްސާއަށް އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓަރު ހާޒިރު ކުރަނީ

ކާރަކާއި ސައިކަލެއް ޖެހި ހުޅުމާލޭގައި ހިނގި އެކްސިޑެއްޓެއްގައި ދެ މީހަކަށް އަނިޔާ ވެއްޖެ

ބަޖެޓު ނެތިގެން މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ނުގެންދެވިގެނެއް ނޫޅެން: ޕްލޭނިން މިނިސްޓަރު

ބައެއް ދިވެހިންނަށް ރަނގަޅު އެއްވެސް ގޮތެއް ނެތުމަކީ ދެރައެއް: މަހުލޫފް

ގަވައިދާ ހިލާފުވެގެން މިދިޔަ ހަފުތާތެރޭ 759 ވެހިކަލެއްގައި ސްޓިކާ ޖަހައިފި

... 8 ...