ޚަބަރު

ދަނޑުގެ ސެކިއުރިޓީ ފެއިލްވި ގޮތާމެދު ކަންބޮޑުވޭ، އެކަން އެބަ ބަލަން: ސީޕީ ހަމީދު

މައްސަލަ ހައްލުނުވެ އެންމެ ފަހުން ޝަންގްރިއްލާ ރިސޯޓު ވިއްކާލަނީ

ކޮވިޑު ޖެހޭ ރިސޯޓު މުވައްޒަފުންނަށް އިހުމާލު ވަމުންދާ ކަމަށް ބުނެ ހައްލު ހޯދައިދޭން ގޮވާލައިފި

ކުރީގެ ފިރިމީހާ މަރާލި މައްސަލަ: ހަމަލާދިނީ ސެލްފް ޑިފެންސްއަށް ކަމަށް ބުނާއިރު، ވަޅި ހެރީ ފަހަތުން ބުރަކައްޓަށް

1

ޖިންސީ ފުރައްސާރައިގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މީހަކު ހޯދަން ވީޑިއޯ އާއްމުކޮށްފި

އާންމު ރައްޔިތުންގެ ޕާޓީ އުފައްދަން ދިން ހުއްދަ ބާތިލުކޮށްފި

އުރީދޫ 'ނޭޝަން-ގޭމާސް ލޭންޑް" ރާއްޖެއަށް، ފުރަތަމަ އޮތީ 100،000 ރުފިޔާ ލިބޭ ޕަބްޖީ މުބާރާތެއް

ސްޓެލްކޯއިން ހުކުރު މިސްކިތުގެ މުންނާރު ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

އާންމު ތަންތަނާއި އޮފީސްތަކުގައި މާސްކު އަޅައިގެން އުޅުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި

ޑިޕްލޮމަސީ ދާއިރާގައި އުޅޭ އަންހެނުންގެ ދުވަހެއް ފާހަގަކުރަން ރާއްޖޭން އދ. އަށް ހުށަހެޅި ގަރާރު ފާސްކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކާއި ފަޅުތަކާއި ފަރުތަކުގެ ޑިޖިޓަލް ފައިލްތައް އާންމުކޮށް ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތަށް ޝާއިއުކޮށްފި

1

ނަބިއްޔާގެ ދިފާއުގައި ކަމަށް ބުނެ ސިޔާސީ މަންފާއަށް ހަރަކާތްތައް ހިންގާ: އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ

2
6 ...