ޚަބަރު

ރެޑްވޭވް ފިހާރައިން ވައްކަންކުރި މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރި ދެ އަންހެނުން ކޯޓުން ދޫކޮށްލައިފި

އަންހެން އަދި ފިރިހެން ދަރިވަރުންތަކަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލައެއްގައި ދިވެހި ލީޑިން ޓީޗަރަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

1

ފަސްކުރި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ 10:45ގައި ފަށައިފި

ޖޭއެސްސީން ފަނޑިޔާރަކު ވަކިކުރަން ފޮނުވި ފުރަތަމަ މައްސަލައިގަ، އިބްރާހިމް ރަޝީދު ވަކިކުރަން މަޖިލީހަށް

ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރާ ސިސްޓަމަށް ދިމާވި މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މަޖިލިސް ޖަލްސާ ފަސްކޮށްފި

ކުއްޖާ ގެއްލުނު މައްސަލައިގައި ސަރުކާރުން ކަންތައްތަކެއް ފޮރުވަން މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަން ހާމަވޭ: ޕީއެންސީ

1

ޖަލު ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ ތެެރެއިން ހަތިޔާރެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވޭނެހެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އެއްޗެއް ހޯދައިފި

މިފަހަރު "ދަ ލެގަސީ" ގައި ތަގުރީރުކުރައްވާނީ ޝައިޚް މަކާރިޘީ

ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގައި ހުއްޓައި ކުއްޖާ ގެއްލުނު މައްސަލަ މަޖިލީހުން ބަލަނީ

"ވިހެއި ކުއްޖާއާއި ދަރިފުޅަށް ބޭނުންވާ އިޖުތިމާއީ އަދި ނަފުސާނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުންދޭ"

1

ގެއްލުނު ކުއްޖާ ހޯދުމަށް ފުލުހުން ތިން ގެއެއް ބަލައި ފާސްކޮށްފި

ނޫމަރާ، ހެނބަދޫ އަދި މީދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއުގައި ސޮއިކޮށްފި

6 ...