ޚަބަރު

ބްރޯޑްކޮމްގެ މެންބަރު ކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލައިފި

ލިލީ ބީޗް ރިސޯޓުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބިދޭސީއަކު މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނިއްޖެ

ސްނޯކްލިންއަށް ގޮސް އުޅުނު ފަތުރުވެރިޔަކު މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ

އާއްމު ހިދުމަތުގެ އަގު ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ޔުޓިލިޓީ ރެގިއުލޭޓަރީ އޮތޯރިޓީ އުފައްދަން ބިލު ހުށަހަޅައިފި

ކޮލެޖުގެ ގޮތުގައި ހިންގާތާ 10 އަހަރު ވުމުންނޫނީ، އަމިއްލަ ޔުނިވާސިޓީ ނުހެދޭ ގޮތަށް ބިލުގައި ހިމަނައިފި

ފިހާޅޮހި އައިލެންޑް ރިސޯޓުގައި މޫދަށް އެރި އުޅުނު ފަތުރުވެރިޔަކު މަރުވެއްޖެ

ދައުލަތް ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ މަގާމެއްގައި ހުރި އެއްވެސް މީހަކު ހިޔާނާތްތެރިވާ ނަމަ ސިއްރުނުކޮށް އަންގަވާ!: ރައީސް

1

ރައީސްކަންކުރެއްވި ބޭފުޅުންނަށް ހުކުމް ތަންފީޒްކޮށް ނިމުމުން، އިނާޔަތް ލިބޭގޮތަށް ގެނައި އިސްލާހު ތަސްދީގުކުރައްވައިފި

ޔާމީންގެ މައްސަލައިގައި ރައީސް ސޯލިހަށް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޯންނާނެ: ނާދިރާ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން އާކް އަށް 60،000 ރުފިޔާ ހަދިޔާކޮށްފި

އިންކަމް ޓެކްސްއަށް ރީކޯ މޫސަގެ ފާޑުކިޔުން

މިއަހަރުގެ އިންސާނީ ތަރައްގީގެ ރިޕޯޓު އިފްތިތާހުކޮށްފި

6 ...