ޚަބަރު

ޕާކިސްތާނުގެ މިސްކިތެއްގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާ ރާއްޖޭން ކުށްވެރިކޮށްފި

ސްނޯކްލިންއަށް ދިޔަ ދިވެއްސަކު މަރުވެއްޖެ

މަކުނުދޫ، ބިލެތްފަހި، ތުޅާދޫ އަދި ވިލުފުށީ އެއާޕޯޓުގެ ބިން ހިއްކަން ތިން ބިޑެއް

އެސްއެސްނެޓްގެ ހިދުމަތް ފަށައިފި

ބީއެމްއެލަށް މިދިޔަ އަހަރު 1.48 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ސާފު ފައިދާއެއް

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސްގާޒީ ޝަކީލާއެކު ހަތަރު ބޭފުޅަކު ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމަށް ކުރިމަތިލައްވައިފި

ދިރާގުގެ "ސަޅި 28 ޑޭސް" އެޑް އޮންއާއެކު ކޮންމެ ދުވަހަކު ހަތަރު ޖީބީ ޑޭޓާ!

ފުއްގިރި މައްސަލައިން ތަނާޒުލްވާން ޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތް: ގާޒީ

ފެން ކުންފުނީގެ ސީއެސްއާރުގެ ދަށުން ޅ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް ޑަޔަލަސިސް ސެންޓަރެއް

ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކުގައި ހަމަނުޖެހުން ހިންގި މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރި އެންމެން ދޫކޮށްލައިފި

ނަޝީދު އާ ޕާޓީއެއް ހެދުމަށް އެމަނިކުފާނުގެ ފަހަތްޕުޅުގައި ތިބި މީހުން އެބަ ވިސްނައިދޭ: މޫސަ

އެމްޑީޕީއާ ދޫކޮށް ނުދާނަން، ފިކުރެއްގެ ދިރުމަށް 50،000 މެންބަރުން ހަމަކުރަންޖެހޭ: ނަޝީދު

6 ...