ޚަބަރު

2024 އަށް މުޅި ރާއްޖެ ސްޕީޑް ފެރީގެ ނިޒާމުން ގުޅާލެވޭނެ: އަސްލަމް

ވެހިކަލްތަކުގެ ނަމްބަރު ބޯޑު ގަވާއިދަށް ނެތްނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅާނަން: ފުލުހުން

1

އަލުން ގްރީން ޓެކްސް ނަގަން ފަށައިފި

ވޯޓާ ތީމް ޕާކްގެ އެއްބަސްވުން ބާތިލުކުރި ނިންމުމަށް އަމަލުކުރުން ފަސްކުރަން އަމުރުކޮށްފި

މަހަށް ގޮސް އުޅުނު މީހަކު މަރުވެއްޖެ

މާންދޫއިން މަސް ގަންނަ އަގު ހެޔޮކޮށް، މަސް ކިރުން ލިމިޓްކޮށްފި

ކޯރާޑިން ހަމަލާދިން މީހާ ހައްޔަރުކޮށް، ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކޮށްފި

ޔޯގާ މައްސަލައާ ގުޅިގެން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ އާއި ފުލުހުން ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކުރަނީ

ގްރީން ޓެކްސް ނަގާ ބިލު ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި ގޮތަށް ފާސްކޮށްފި

ބިދޭސީންނަށް މިނިމަމް ވޭޖް ދިނުން މުއްދަތެއް ނެތް ގޮތަށް ފަސްކުރަން މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި

ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފައިސާ ފޮނުވައިގެން ގިނަ އިނާމުތަކެއް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ބީއެމްއެލުން ފަށައިފި

ކުރީގެ ފިރިމީހާ މަރާލި މައްސަލަ: ވަޅީގެ ތިލައެއްކޮށް ޝާހިދުގެ ބުރަކައްޓަށް ވައްދާލި ކަމަށް ނަޒާހާ ބުނި

6 ...