ޚަބަރު

ކޯޓުން ބޭރުން މައްސަލަތައް ނިންމުމަށް އެކުލަވާލި ކޮމިޓީގެ ބޭނުމަށް މިނިވަން އޮޑިޓް ފާމެއް ހޯދަން އިއުލާނުކުރަނީ

ހުވަދުއަތޮޅުގައި ކަނޑުއުޅަނދުފަހަރު ޗެކްކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް އެމްއެންޑީއެފުން ފަށައިފި

އެޗްއާރުސީއެމުން މޫސާ އަލީ ކަލޭފާނު ވަކިކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދަން ކޮމިޓީއަށް، މިރޭ ގޮތެއް ނިންމާނެ

ބްރެޒިލްއިން ރާއްޖެއައި ފަތުރުވެރިއެއްގެ އަތުން 16.3 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގެންފި

ޝަހީދުންގެ ބިނާއެއް ފަރުމާކުރުމުގެ ފުރުސަތު އާންމުކޮށް ހުޅުވާލައިފި

66.5 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދަން ހުޅުމާލެ ބިންތަކެއް ވިއްކާލަނީ

ބްރޯޑްކޮމްގެ ނާއިބުރައީސް ޒައިނާ ކޮމިޝަނުން ވަކިކުރަން މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި

2

ފަނޑިޔާރުން ގަޑިޖެހުމާއި ކޯޓަށް ހާޒިރުނުވުން ސުލޫކީ މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ބަލަނީ

ޓެކްސް ކޮމިޝަނާ ޖެނެރަލް އާއި ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނާ ޖެނެރަލް ގެ މަގާމަށް ބޭފުޅަކު އައްޔަންކުރަން ފޮނުއްވިނަންތައް ކޮމިޓީއަށް

ކައުންސިލުތަކުގެ އިދާރީ އެންމެ އިސް ވެރިޔާގެ ގޮތުގައި ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަގާމު އުފައްދަނީ

ރައީސް ވައުދުފުޅުވި ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނު: 33 ޕަސެންޓު އަންހެނުންނަށް، އާމްދަނީގެ ފަސް ޕަސެންޓު ކައުންސިލްތަކަށް

1

ނަޒާހަތްތެރިކަމުގެ މައްސަލައެއް ނެތް، ވަސީލަތްތައް ބޭނުން ކުރަނީ ގެއަށް ލައިގެން ކާއެއްޗެހި ހޯދާކަށްނޫން: ނަޝީދު

3
6 ...