Close

ޚަބަރު

ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސް މަރުވެފައިވާނަމަ ރިސާޗް އިންސްޓިޓިއުޓް އަށް ރިޕޯޓުކުރަން އެދިއްޖެ

މެންބަރުން ހަމަނުވެގެން މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީ އަދިވެސް ނުފެށޭ

ދޮންބިލެތް، ޑިމޮކްރެޓްސްއަށް: ޖެހެން ތިއުޅެނީ ހީލަތްތެރި ރޭވުމެއްގައި، "ގުއި ރޯނު"ގައި ނުޖެހޭތި!

ޑިމޮކްރެޓްސް އިން ނިންމާ ގޮތަކުން ނަޝީދާ މެދު ދެކޭގޮތް ބަދަލުވާނީ ލޯތްބަކަށް ނުވަތަ ނަފުރަތަކަށް: މަހުލޫފު

ސިވިލް ކޯޓުގެ އިސް ގާޒީ އަހުމަދު ނިމާލް އަވަހާރަވެއްޖެ

ވާދަކުރަން ނުކުމެ އެ ތިބީ ރާއްޖެ ތަރައްގީކުރުމަށް ދައްޗާއި އުނދަގޫ ޖެއްސި ބޭފުޅުން: ރައީސް

އެލްޖީއޭއަށް ބޭނުންވަނީ އެތަން ހިންގާނެ މިނިސްޓަރެއް: މުއިއްޒު

ގިރާވަރާ ހަމައަށް ތިލަމާލެ ބުރިޖުގެ މަސައްކަތް ފަސް އަހަރުން ނިންމައިދޭނަން: މުއިއްޒު

ޖެނުއަރީގައި ފުލުހުންނާއި ސިފައިންނާއި ސިވިލް ސާވަންޓުން އަދި އެހެން ދާއިރާތަކުގެ މުސާރަތައް ބޮޑުވާނެ: ރައީސް

ގޯތި ދޫކޮށްލަން ޖެހެނީ އަލަށް ލިބޭ ގޯތި އިމާރަތްކޮށް ނިމުމުން: މުއިއްޒު

20 އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހު މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ އެންމެންނަށް ގޯއްޗާއި ފުލެޓު ދޭނަން: ރައީސް

ވިނަރެސް ފުލެޓުތަކާއި އެމްޕީއެލް މުވައްޒަފުންގެ ފުލެޓުތަކުގެ ޑައުންޕޭމަންޓާއި ކުލި ކުޑަކޮށްދޭނަން: ރައީސް

6 ...