ޚަބަރު

އިންތިހާބު ނުކުރާ ކައުންސިލްތަކުން ސަރުކާރު ބޭނުންހާގޮތެއް ހަދައިގެން ދައުލަތް ހިންގުން ގަބޫލެއް ނުކުރަން: ހަސަންލަތީފު

އައިޖީއެމްއެޗްގެ މެޑިކަލް އިންޓާންޝިޕް ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ރައީސް ޔާމީން ޖަލުގައި ބާއްވައިގެން ބޭއްްވޭނެ އިންސާފުވެރި އިންތިހާބެއް ނޯންނާނެ: ޝިޔާމު

ހައިސްޕީޑް ފެރީ ނިޒާމަކުން ރާއްޖެ ގުޅައިލުމުގެ މަޝްރޫއުގެ އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި

އުޅަނދުފަހަރުގެ ވާތަކުން އެންމަޑި މަރުވާ މައްސަލަ އިތުރުވާތީ ސަމާލުވުމަށް އަންގައިފި

ރާއްޖެއިން ބޭރުކުރާ އަދި އެތެރެކުރާ ނަގުދު ފައިސާގެ އަދަދު 10،000 ޑޮލަރަށްވުރެ މަތިވާނަމަ ރިޕޯޓު ކުރަން ޖެހޭނެ

ދަރަނބޫދޫ ބަނދަރު މަސައްކަތް ބާރަށް ކުރިޔަށް

ކައުންސިލް އިންތިހާބަށް، ސަރުކާރު ސިޔާސަތުތައް އެކަނި ވިއްކޭ ގައިޑްލައިނެއް އެކުލަވާލާނަމަ ދެކޮޅު ހަދާނަން: ނިޔާޒު

މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ތިން ރަށަކުން ހައްޔަރުކުރި 7 މީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކު ކޯޓުން ދޫކޮށްލައިފި

އެންމެ ލަސްވެގެން ދެ ހަފުތާ ތެރޭގައި ރާއްޖެއަށް ކޮވިޑް ވެކްސިން ފޯރުކޮށްދޭނަން: އިންޑިއާ

ޓެކްސީ ޑްރައިވަރު މަރައިލި މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން ކެންސަލްކޮށްފި

އިނގެރޭސި ސަފީރަށް ދިވެހި އަވަށްޓެރިޔަކު ފޮނުވީ ތަށިބަރިޔެއް! ލިބުނީ ސަފީރުގެ ލޯތްބާއި އިހުތިރާމް

6 ...