ޚަބަރު

ސަފާރީ މައްސަލައިގެ ކަންބޮޑުވުން ވަރަށް ބޮޑު، އެކަން ހާއްސަ މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ބަލާނަން: ޕީޖީ

1

ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުން ހުންނަ ކަންކަމުގެ މައްސަލަތައް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ބެލޭނެ: ޕީޖީ ޝަމީމް

1

މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް އައި އިރު ޖިންސީ ގޯނާގެ 106 މައްސަލައެއް ވަނީ ލިބިފައި: ޕީޖީ

1

ކުޑަކުދީންގެ ނަފުސާނީ ރައްކާތެރިކަމާ މެދު ވަރަށް ބޮޑަށް ކަންބޮޑުވޭ: ޖެންޑާ މިނިސްޓަރު

ޖިންސީ ގޯނާ ލިބޭ ކުދީންގެ ތަހުލީލުތައް ނުނިމެނީސް ފެންވެރުވުމުން ހެކި ގެއްލޭ: ޕީޖީ ޝަމީމް

އީޔޫގެ ސޭފް ލިސްޓަށް މިމަސް ނިމޭއިރު ރާއްޖެ އަރާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ: ފޮރިން މިނިސްޓްރީ

ޖިންސީ ގޯނާގެ މައްސަލަތައް ލަސްވާނަމަ ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްގެންވެސް އެކަން އަވަސް ކުރާނަން: ޕީޖީ ޝަމީމް

ރޭޕް ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މައްސަލައިގެ ލިޔެކިޔުންތައް ހޯދަން ފުލުހުންނަށް އަމުރުކުރަން ޕީޖީ ނިންމަވައިފި

ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރުތައް އަލުން ހުޅުވާ ތާރީހު އިއުލާންކުރުން ލަހެއް ނޫން: އަލީ ވަހީދު

ޖޫން މަހުގެ ބިލުން ބޮޑުތަފާތެއް ފެންނަނީ ކޮވިޑް ޑިސްކައުންޓް ކަނޑައިލުމުން: ސްޓެލްކޯ

ހުރިހާ މެންބަރުގެ ގެ ޗެކުކުރަން 24 ގަޑިއިރު ފުލުހުން ތިއްބަސް ފުލުސް ބިލް އިސްލާހު ވާނެ: މަޖިލިސް ރައީސް

ލޮކްޑައުން ދިގުދަންމަނީ އިންސާފު ހޯދަން ރައްޔިތުން ނުކުމެދާނެތީ ބިރުން: އިދިކޮޅު

... 7 ...