ޚަބަރު

16 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ވިހައިފި، ދަރިފުޅުގެ ބައްޕައަށް 15 އަހަރު

6

އޮޑެގައްލާގައި ރިސޯޓު ތަރައްގީކުރުމަކީ ސަރަހައްދުގެ ތިމާވެއްޓާއި މަސްވެރިކަމަށް ގެއްލުން ހުރިކަމެއް: ކައުންސިލް

1

ކާއެއްޗެހި ލިބުން ލަސްވުމުން އެޗްއާރްސީގެ މުވައްޒަފުންތަކެއް އިހުތިޖާޖުކޮށްފި

ގެއްލިގެން ހޯދަނީ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގައި ދިރިއުޅޭ ކުއްޖެއް

ޖަލުގައި ހިންގި ހަމަނުޖެހުމުގައި ކުށްވެރިވާ ފަރާތްތަކާ މެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ޓްރާންސްޕޭރެންސީ އިން ގޮވާލައިފި

އޮޑަގައްލާގެ އެއްބަސްވުން އުވާލައި، ދެން ކަންތައް ކުރާނެ ގޮތަކާމެދު ރައީސްގެ ލަފާފުޅަކަށް އެދިފައިވާނެ: އަލީ ވަހީދު

ހަގީގީ އުފަލާއި ހިތްހަމަޖެހުން ލިބެން އޮތީ ސުވަރުގޭގެ ދޮރުކޮޅުތަކުގެ ތެރެއިން: އިމްރާން

ސުޕްރީމް ކޯޓުންވެސް ޕްލާސްޓިކް ފުޅި ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލައިފި

ނައިބު ރައީސް، އިންސްޓިޓިއުޓް ފޮރ މެންޓަލް ވެލްބީންގް ކްލިނިކަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި

1

ޕްރޮޖެކްޓްތަކުން ލިބެންޖެހޭ 300 މިލިއަން ރުފިޔާ އަދިވެސް ނުލިބޭ: އެމްޓީސީސީ

ސުޕްރީމް ކޯޓްގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ފެންވަރު ބެލުމަށް ތާވަލު ކޮށްފި

ޔުނިޓު ހަތަރެއްގެ ކެމެރާތައް ވަނީ ތަޅާލާފައި، ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވާފަދަ ތަކެތި ގެންގުޅޭކަމަށް ބެލެވޭ: މިނިސްޓްރީ

... 7 ...