ޚަބަރު

ފެމިލީ ކޯޓަށް އަންހެން ދެ ފަނޑިޔާރަކު އައްޔަންކުރަން ނިންމައިފި

ބަޖެޓުގައި ތަފާތު ކުރުން ބޮޑު، ނަމަވެސް ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާވާ ކަންތައްތައް ހިމެނޭތީ ވޯޓު ދޭނަން: ނާޒިމް

ތިލަމާލެ ބުރިޖް މަޝްރޫއުގެ ހިލޭ އެހީގެ ތެރެއިން 15 މިލިއަން ޑޮލަރު އިންޑިއާއިން ދޫކޮށްފި

ތިމަރުފުށީގައި ޓެރަރިސްޓު ހަމަލާއެއް ދޭން އުޅުނު މީހުންގެ އަޑުއެހުން މިއަދު ނުބޭއްވުނު

ދިއްދޫ ބަނދަރު ބޮޑުކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން އާ ހާބަރު ބޭސިން ފުންކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް

ނަގުދު ފައިސާ ލިބޭ ގޮތަށް ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ޕާސަނަލް ފައިނޭންސިންއަށް ހެޔޮ ބަދަލެއް

އަރަބިއްޔާ އިމާރާތުގެ މައްސަލަ: ބެލި ބެލުމުން ދައްކަނީ ދަރިވަރުންނަށް އަދި ގެއްލުމެއް ނެތް ކަމަށް: މިނިސްޓަރު

ހަތިމަށް ކުޅުޖެހި މިހާގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

މާވަށު އިސްމެޖިސްޓްރޭޓު އަމިއްލަ ވިޔަފާރިއެއް ކުރަމުންދާ މައްސަލައެއް ޖޭއެސްސީން ތަހުގީގުކުރަނީ

ނިންމަންޖެހޭ ބިލުތައް އެބަހުރި، މި ދައުރު އަންގާރަ ދުވަހަށް ދެމިގެން ހިނގައިދާނެ: މަޖިލިސް ރައީސް

މިފްކޯއަށް ލިބޭ ރީނދޫ އުރަހަ ކަންނެލީ ސްޓޮކް ދަނީ މަދުވަމުން: ފައުޒީ

ރާއްޖެ އެތެރެކުރަން އުޅުނު 94 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގެންފި

... 7 ...