ޚަބަރު

''މިލާން ކްރިކެޓް އެވޯޑް ނައިޓް'' ހަފުލާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވައިފި

އެމްއާރުއެމް އުފައްދަން ބާއްވާ ޖަލްސާ އަންނަ މަހު ހަތެއްގައި

އައްޑޫގައި ފެންބޮޑުވެ، ގެއްލުން ލިބުނު އާއިލާތަކާ މިނިސްޓަރު މާރިޔާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

1

ކުރިއެކޭ އެއްގޮތަށް ރާއްޖެއަށްދަނީ ފިޔާ އެތެރެ ކުރަމުން: އިންޑިއާ

ހިތަދޫގައި އެޅި ފުލެޓްތައް ހަވާލުކުރަން ފަށައިފި

އަސްކަރީ ގުޅުން ބަދަހިކުރުމަށް ރާއްޖެ އާއި ލަންކާއިން މަޝްވަރާކޮށްފި

ޓްރޭޑްނެޓް މޯލްޑިވްސް ކޯޕަރޭޝަނުގެ ނަމުގައި ކުންފުންޏެއް އުފައްދައިފި

134 ބާވަތެއްގެ ޕެސްޓިސައިޑް ރާއްޖެ އެތެރެކުރުން މަނާކޮށްފި

ކުޑަކުދިންގެ ހަށިގަނޑު ފާސް ކުރުމުގައި ބަރަހަނާ ނުކުރުމަށް، ބިލުގައި ހިމަނަން ހުށަހަޅައިފި

އިސްނަގައިގެން ކަންކަން އިސްލާހު ކުރުމަށް ކަރެކްޝަންގެ އޮފިސަރުންނަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު ގޮވާލައްވައިފި

ޕާސްޕޯޓުގެ ބައެއް ނަކަލު ކޮށްގެން ރާއްޖެ އެތެެރެވާން އުޅުނު މީހަކު ހުއްޓުވައިފި

މިދިޔަ ތިން މަސް ތެރޭ އޭޖީ އޮފީހުން 261 ކަމަކަށް ގާނޫނީ ލަފާ ދީފި

... 7 ...