ޚަބަރު

އެސްޓީއޯ ސުޕަމާޓުން އީސްޓޯރުގެ ހިދުމަތް، މުދާ ގެޔަށް ޑެލިވަރީކޮށްދޭނެ، ބަލައިވެސް ދެވިދާނެ!

ކޮވިޑް 19 : ވޯލްޑް ބޭންކުން ރާއްޖެއަށް 7.3 މިލިއަން ޑޮލަރު އެހީއެއް

ރާއްޖެއަށް ނުގެނެވިފައި ހުރި ބޭސް އިންޑިއާގެ އެއާފޯސް މަތިންދާބޯޓުގައި ގެނެސްދިނުމުން އާދަމް ޝަރީފުގެ ތައުރީފު!

ކޮވިޑް 19އާ ގުޅިގެން ހުރި ގޮންޖެހުންތަކާ ގުޅޭގޮތުން ޑަބްލިޔުއެޗްއޯ ސީރޯއާއެކު މަޝްވަރާކޮށްފި

ކޮވިޑް 19 : ގައުމުތަކަށް އެހީވުމަށް ވޯލްޑް ބޭންކުން 160 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ޕެކޭޖެއް

ކޮވިޑް 19 ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު މިލިއަނަކަށް އަރައިފި

ކާފިއުގެ ވަގުތުގައި މާލެތެރެ ޕެޓްރޯލް ކުުރުމުގައި ކޮމިޝަނަރު ހަމީދު

ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންނަށް ގޭގައި ތިބެގެން މަސައްކަތްކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމަށް އުރީދޫގެ ބޮޑު އެހީއެއް

ކާފިއު ވަގުތުގައި މާލޭ މަގުމަތީގައި އުޅުނު 95 މީހަކަށް ނަސޭހަތްދީފި

ކޮވިޑް 19އަށް ދެވޭނެ އެންމެ ރަނގަޅު ފަރުވާއަކީ ކޮބައިތޯ މިދަނީ ބަލަމުން: ޑރ. މުރާދު

449 މީހަކު ޖޮބް ސެންޓަރަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފި

ވ. ކެޔޮދޫ އާއި މޫފުށި ރިސޯޓު މޮނީޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނެސްފި

... 7 ...