ޚަބަރު

ފެނާއި ކަނޑުމަސް ހުސްވެދާނެ ކަމުގެ ބިރު އެބައޮތް: ދެއްވަދޫ ކައުންސިލް

އެމްއޭސިއެލް އަށް ޑެޕިއުޓީ ޗީފް ފައިނޭންޝަލް އޮފިސަރަކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ހުޓައިލުމުގެ އަމުރަށް ހައިކޯޓުގެ ތާއީދު

ގުރައިދޫ ބަނދަރު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫއު ކުރިއަށް

އިތުރު ހަތަރު ގެސްޓް ހައުސް ހުޅުވައި، 42،000 އަށްވުރެ ގިނަ އެނދު އޮޕަރޭޓްކުރަން ފަށައިފި

ބޮންތިރަތްކެޔޮ ވިއްކަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ހަނުހުރުމުގެ ހައްގު ބޭނުންކުރެވޭ ހާލަތްތަކުގެ އިރުޝާދެއް ޕީޖީ ނެރުއްވައިފި

ކުނި މެނޭޖު ކުރުމުގެ ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ތިލަފުށީ ފަޅަށް ކުނި އެޅި މައްސަލާގައި ވެމްކޯ ޖޫރިމަނާ ކޮށްފި

ދޮންދަރިޔާ ބެހުނު މުނީރު، 15 އަހަރަށް ޖަލަށްލުމަށް ކުރި ހުކުމް ސުޕްރީމްކޯޓުން ދަމަހައްޓައިފި

ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ޑރ. ޝިހާމް ވާދަ ކުރައްވަނީ

6

ކޮވިޑުގެ އާ ދިރާސާއެއް، ބަލީން ރަނގަޅުވާތާ ހަމަސް ވަންދެން އަލާމާތްތަކާއި އުނދަގޫތައް ދެމިހުރޭ

ވަރު އައިލެންޑް ރިސޯޓުގެ ރާ ރައްކާކުރާ ގުދަނުގައި ރޯވެއްޖެ

ޖާބިރު ވިދާޅުވަނީ ފުނަދުއަށް އެރުމުގައި ގަވާއިދާ ހިލާފުވެފައި ނުވާނެކަމަށް

... 7 ...