ޚަބަރު

މަޖިލިސް ވަފްދުން މަހާތުމާ ގާންދީގެ ހަނދާނީ ބިނާއަށް ޒިޔާރަތް ކޮށްފި

މާލޭގައި އިތުރަށް ޕާކު ކުރާނެ ޖާގައެއް ނެތް: ޝިފާ

މަވޯޓާ ޝަރީފު: ހޭދަކުރެވުނު ވަގުތަށް ބަލާ އިރު ނަތީޖާ ރަނގަޅެއް ނޫން، މަސައްކަތަށް ދޭނީ "ސީ" ރިޕޯޓެއް

ސީރިއާގެ ޔަތީމު ކުއްޖެއްގެ އަޑު: ދަންވަރު މަންމަ ގިސްލާ ރޯ އަޑު އިވޭ، ބައްޕަ މަތީން އަޅުގަނޑު ވަރަށް ހަނދާންވޭ

ބިޑަށް ނުލާ މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ކަމަށް ބުނާ މާއްދާ އުވާލަން އޭސީސީން ހުށަހަޅައިފި

ސާކްގެ ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލުކުރުމަށް ހުރިހާ ގައުމެއް އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ: ޝާހިދު

ރަޖިސްޓްރީކޮށް ލައިސަންސް ހޯދައިގެން ނޫނީ ޓީޗަރުކަން ނުކުރެވޭ ގޮތް ހަދަނީ

ސާވިސް ޗާޖުގެ ގޮތުގައި ވެލާގެ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް 20،497 ރުފިޔާ، ރަންދެލިން 17،671 ރުފިޔާ

1

އިދިކޮޅުން ރައީސްއާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުން ސިއްރު، ތަފްސީލެއް ނުދިން

1

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ކަމަށް މުއުތަސިމް، ފަނޑިޔާރު ކަމަށް ސުއޫދު އަދި ޕީޖީ ކަމަށް ޝަމީމު އައްޔަންކޮށްފި

ސާކްގެ ބޭނުން އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުގައި ހިފުމަށް ގައުމުތަކުގެ ގުޅުންތަކާއި، ފަންނީ އެއްބާރުލުން އިތުރުކުރަން ޖެހޭ: ރައީސް

އެމްޑީޕީ ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކްޓިވިސްޓަކަށް މަރުގެ އިންޒާރު ދިނުމުން އެޕާޓީން އެކަން ކުށްވެރިކޮށްފި

... 7 ...