ޚަބަރު

ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހިން 400 ގޯތި ވިއްކަން ނިންމައިފި

ބިޑަކާ ނުލައި ދީފަހުރި ރަށްތަކާއި ފަޅުތައް ދައުލަތަށް ނަގަންޖެހޭ: އަލީ ހުސައިން

އައްޑޫ ސިޓީގައި ދެ ޒުވާނަކަށް ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ ޒަހަމްކޮށްލައިފި

ޗައިނާއަށް ވަޑައިގަތުމަށް އިބޫއަށް ޗައިނާގެ ސަފީރު ދައުވަތު އަރުވައިފި

އީސީގެ ހަތަރު މެންބަރުން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ވަޑައިގެންނެވީ ފިލާކަށް ނޫން: ޝަރީފް

އީސީގެ މެންބަރުން ވޯޓުފޮށިތައް ހުޅުވި ކަމަށް ބުނެ ފަތުރަމުންދަނީ ދޮގު ވާހަކަތަކެއް: ޝަރީފް

1

ރައީސް ޔާމީން ސިޔާސީ ގޮތުން މަގުމަތިވާތަން ރައްޔިތުން ދެކޭނެ: ޖާބިރު

ޕީޕީއެމްގެ މުޒާހަރާއަށް ދާ މީހުންނަށްވުރެ އާއިލީ ޕާޓީއަކަށް ދާ މީހުންވެސް ގިނަވާނެ: މާރިޔާ

ގާސިމް ރައީސް ޔާމީނަށް: ބަލަ ކޮކްޓެއިލް ވެސް ވަރަށް މޮޅު އެއްޗަކަށް ވެފައި އެބަހުއްޓޭ

އެއްވެސް ބޭފުޅަކާއެކު އުޅެން ދަތިވުމަކީ ރައީސް ޔާމީންގެ މިޒާޖުގައި ހުންނަ ކަމެއް: ޖަމީލް

ކޯލިޝަނަކާ ނުލައި ރައީސް ޔާމީނަށް ރައީސްކަމުގެ ވަސްވެސް ނުދުވީސް: ޖަމީލް

ޖަމީލް ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި

... 623 ...