ޚަބަރު

އައިޖީއެމްއެޗުގައި ގައިދީންނަށް ދެ ކޮޓަރި ހާއްސަކޮށްފި

2

ލަންޑަނަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު ނިންމަވައިލެއްވުމަށްފަހު މިނިސްޓަރު ޝާހިދު މާލެއަށް

"އަދީބުގެ ބެސްފަރުވާގައި ފަރުވާކުޑަކޮށްފައެއް ނުވާނެ، އާއިލާއިން ކުރަނީ ދޮގު ތުހުމަތު"

ކޮންގްރެސް ޕާޓީގެ މައްސަލަ ބެލެންނެތް ކަމަށް އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން ނިންމައިފި

ޕީޕީއެމް ކޮންގްރެސްއާ ބެހޭގޮތުން އީސީން ހުށަހެޅި މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމެއް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި މިއަދު ބާއްވަނީ

ދޯންޏެއްގައިއޮތް ހާލުބޮޑު ބަލިމީހަކާއި، ކުޑަކުދިންތަކަކާއި ފަސް އަންހެނުން ކޯސްޓްޑާގުން މާލެ ގެނެސްފި

ވެސްޓްޕާކު ސަރަހައްދު އޮތީ ގޮނޑަކަށް ހަދާފައި: ޝިފާ

އެއްވެސް ފަރާތަކުން އީސީގެ ގާނޫނީ ވާޖިބަށް ހުރަސްއެޅުމުގެ ގޮތުން ޕްރެޝަރު ކޮށްފައެއް ނުވޭ: ޝަރީފް

އިމާރާތްކުރުމުގެ ގަވާއިދުތަކަށް ހިޔާލު ހޯދުމުގެ ދެވަނަ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުން ފަށައިފި

އިޖުތިމާއީ ދާއިރާގައި ރާއްޖޭގެ އެންމެ މުހިންމު ބައިވެރިޔަކީ އިންޑިއާ: ސިދާތާ

މާލޭގެ ކަރާ މާރުކޭޓާ ދިމާލުން މޫދުގައި މީހަކު މަރުވެފައި އޮއްވާ މިއަދު ފެނިއްޖެ

އައިޖީއެމްއެޗްގައި ރޭ މަރުވި މީހެއްގެ މައްސަލަ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ބަލަން ފަށައިފި

... 624 ...