ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ ލީގު

އެއްވަނަ ޓީމުގެ ގޮތުގައި ސިޓީ ފައިނަލަށް، ވެމްކޯ ޕްލޭއޮފަށް

ޕޮލިސް ކައިރީ މޮޅުވެ، ސިޓީން ގަދަ ތިނެއް ޔަގީންކޮށްފި

ސިފައިންގެ އެނބުރި އައުން ވަރުގަދަ، ގުޑީސް ބަލިކޮށް ސިޓީއަށް އުންމީދު

ފަހަތުން އަރައި އޮފު އެފްސީވެސް ބަލިކޮށް، ޕޮލިސް އެއްވަނައަށް

ފަހަތުން އަރައި ޕޮލިހުން ސިފައިން ބަލިކޮށްފި، ސިޓީވެސް ބަލިކޮށް ވެމްކޯ ކުރިއަށް

ސިޓީގެ ފެށުން ވަރުގަދަ، ގުޑީސް ބަލިކޮށް އޮފު އެފްސީއަށް ހަމެޖެހުމެއް

ވޮލީގެ އާ ފެށުން ފޯރިގަދަ، ފުރަތަމަ މެޗުތައް ޕޮލިހާއި ވެމްކޯއަށް

ސީދާ ތިން ސެޓުން ޕޮލިސް ބަލިކޮށް، ވެމްކޯއިން އެސޯސިއޭޝަން ކަޕް ދިފާއުކޮށްފި

ތިންވަނަ ސެމީގައި އީގަލްސް ބަލިކޮށް، ޕޮލިސް ފައިނަލަށް

ޕޮލިސް ކައިރިން މޮޅުވެ ވެމްކޯ ފައިނަލަށް، އީގަލްސް ތިންވަނަ ސެމީއަށް

ގުރޫޕް ސްޓޭޖު ހުރިހާ މެޗަކުން މޮޅުވެ، ޕޮލިހާއި ވެމްކޯއަށް އެއްވަނަ

ރަން މެޑެއްޔާ ހަމައަށް ދެވޭނީ ލޯކަލް ލީގު ވަރުގަދަކޮށްގެން: ރަނޭޝްގެ އަމާޒު ރަނަށް!

« 1