އެމްޓީސީސީ

ދާންދޫ ބަނދަރު ހެދުން: ބޭރުތޮށި ލުމުގެ 55 ޕަސެންޓް މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ

ބުރުނި ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރަން ބޭނުންވާ ބޮޑުހިލައިގެ ދެވަނަ ޝިޕްމަންޓް ގެންގޮސްފި

ބަސް ދަތުރުތަކަށް އުނދަގޫ ނުވާގޮތަށް މަގުމަތީގެ ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށްގެންދަން އާޒިމް އިލްތިމާސްކުރައްވައިފި

ފެލިވަރު ބިން ހިއްކުމާއި ބަނދަރުގެ 84 ޕަސެންޓް މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ

މާލެ ސަރަހައްދުގެ ބަސް ދަތުރުތަކަށް ކާޑުން ފައިސާ ދެއްކޭނެ ގޮތް ހަދައިފި

ކޮޅުފުށީ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ 77 ޕަސަންޓް މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި

ވީއައިއޭގެ ޖީއޭ ޕާކިންގައި ތާރު އެޅުމުގެ 46 ޕަސެންޓް މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ

ވިލިނގިލީ ބަނދަރު މަސައްކަތް ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެ

މިއަހަރު އަލިފުށި އެެއާޕޯޓަށް ފްލައިޓް ޖެއްސުމުގެ އުންމީދު އެބައޮތް: އާޒިމް

އަލިފުށި އެއާޕޯޓްގެ ޓާމިނަލްގެ ބިންގާ އަޅައިފި

ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ އެތެރޭގެ މަގުތައް ހެދުމުގެ މަޝްރޫއުގެ 77 ޕަސެންޓް ނިމިއްޖެ

ވެލިދޫ ދޯނި އެހެލާ ސަރަހައްދު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ރިވެޓްމަންޓް ޖެހުމުގެ ބޮޑުބައެއް ނިމިއްޖެ

... 7 ...