އެމްޓީސީސީ

ނެއްލައިދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ބޮޑު ބައެއް ނިންމާލައިފި

ދަރަަވަންދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ 65 ޕަަސެންޓް މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ

ހޯރަފުށީ އެއާޕޯޓްގެ ޖެޓީ ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

މާލޭގައި އެއް ދުވަހުން ބަހުގައި ދަތުރުކުރި މީހުންގެ އަދަދު 8,000 އިން މައްޗަށް!

ހުޅުމާލޭގައި ދިރިއުޅޭ މެމްބަރުން ބަހުގައި މަޖިލީހަށް

މިނީ ބަހުގެ ހިދުމަތަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް، ދެ ދުވަސްތެރޭ 5000 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ދަތުރުކޮށްފި

މަނަދޫ ބަނދަރުގެ ނެރު ފުން ކުރުމު މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތުގެ އަޕްޑޭޓް ދީފި

ހިރިލަންދޫ ބަންޑު ވޯލް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ބާރަށް ކުރިޔަށް

ދިއްގަރުގައި އަލަށް ހިއްކި ސަރަހައްދުގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރަން އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި

ށ. އަތޮޅުގައި އާރުޓީއެލް ފެރީގެ ހިދުމަތް ރަސްމީކޮށް ފަށައިފި

ފުރަތަމަ ދުވަހު އެކަނިވެސް 2،257 މީހުން މިނީ ބަހުގައި ދަތުރުކުރި

ބަސް ރޫޓަށް އުދަނގޫވާ ގޮތަށް ޕާކުކުރާ އުޅަނދުތަކުގައި ސްޓިކާ ޖަހައި ޓޯ ކުރާނަން: ފުލުހުން

... 7 ...