Close

މެންބަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒް

ފަންޑު ރެއިޒްކޮށްގެން ސިޔާސީ ޕާޓީތައް ހިންގެންވާނެ: ރިޔާޒު

ވަން ފޮޓޯ: އެމްއެންޕީން ބޭއްވި ޕްރެސް ކޮންފަރެންސް

ޔޯގާ ހަމަނުޖެހުން: އިހުމާލުވި ފަރާތްތަކުގެ މައްސަލަ ބަލަން އެމްއެންޕީން މަޖިލީހުގައި އެދިއްޖެ

ޕާޓީތަކަށް ފައިސާ ދޫކުރަންވީ އިންތިހާބުތަކުގައި ލިބޭ ވޯޓްގެ އަދަދަށް ބަލައިގެން: ރިޔާޒް

1

ވަން ފޮޓޯ: އެމްއެންޕީން ބޭއްވި "ރައްޔިތުންގެ އުދާސް" ޖަގަހަ ޖަލްސާ

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ފައިސާ ދިނުން ހުއްޓުވުމަށް އެމްއެންޕީން ބިލެއް ހުށަހަޅަނީ

ސިޔާސީ މީހުން ހައްޔަރުކުރީ ޔާމީންގެ އަމުރަށް: ރިޔާޒް

އަލަށް ހެދި 14 ރިސޯޓެއް މި އަހަރު ހުޅުވާނެ: މައުސޫމް

މިނިސްޓަރު މައުސޫމް މާދަމާ މަޖިލީހަށް ހާޒިރުކުރަނީ

ކޮންމެ މީހަކު އިންތިހާބު ކުރިޔަސް ޕްރޮޖެކްޓްތައް ކުރިއަށްދާނެ: ރިޔާޒް

ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ބިން މިލްކު ކުރެވޭ ގޮތް ހެދީ އެމްޑީޕީ އާއި ޕީޕިއެމް ޑީލް ހަދައިގެން: ރިޔާޒް

ބޭނުންވަނީ އެމްޑީޕީ އާއި ޕީޕީއެމް ނޫން ގޮތެއް ހޯދައިދޭން: ރިޔާޒް

1
« 1