One Photos - GEZtzVFgkfZZuUKunIXsKkJJi.JPG
25 މެއި 2022: "ރައްޔިތުންގެ އުދާސް"ގެ ނަމުގައި އެމްއެންޕީން ބޭއްވި ޖަގަހަ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - ngfJFuspi4Y16jZsnPVZK9fxX.JPG
25 މެއި 2022: "ރައްޔިތުންގެ އުދާސް"ގެ ނަމުގައި އެމްއެންޕީން ބޭއްވި ޖަގަހަ ޖަލްސާގައި އެޕާޓީގެ ލީޑާޝިޕްގެ ބޭފުޅުން --- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - z3Pf4fcr6HuXm90auLEXhlkAx.JPG
26 މެއި 2022, މާލެ: "ރައްޔިތުންގެ އުދާސް"ގެ ނަމުގައި އެމްއެންޕީން ބޭއްވި ޖަގަހަ ޖަލްސާގައި އެ ޕާޓީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދަނގެތީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ނާޒިމް ވާހަކަދައްކަވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމަ އަހުމަދު
One Photos - T9vuV39B5IHANX8YEzGNemixN.JPG
26 މެއި 2022, މާލެ: "ރައްޔިތުންގެ އުދާސް"ގެ ނަމުގައި އެމްއެންޕީން ބޭއްވި ޖަގަހަ ޖަލްސާގައި އެ ޕާޓީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދަނގެތީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ނާޒިމް ވާހަކަދައްކަވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމަ އަހުމަދު
One Photos - KXUsLaJKuCbZ2HiTuMzoYCONl.JPG
26 މެއި 2022, މާލެ: "ރައްޔިތުންގެ އުދާސް"ގެ ނަމުގައި އެމްއެންޕީން ބޭއްވި ޖަގަހަ ޖަލްސާގައި އެ ޕާޓީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދަނގެތީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ނާޒިމް ވާހަކަދައްކަވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމަ އަހުމަދު
One Photos - LmMHL8ysagiglPH1eNWO0nANZ.JPG
26 މެއި 2022, މާލެ: "ރައްޔިތުންގެ އުދާސް"ގެ ނަމުގައި އެމްއެންޕީން ބޭއްވި ޖަގަހަ ޖަލްސާގައި އެ ޕާޓީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދަނގެތީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ނާޒިމް ވާހަކަދައްކަވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމަ އަހުމަދު
One Photos - Y5lgwsBsnIsXSiGMibP4WXEoy.JPG
26 މެއި 2022, މާލެ: "ރައްޔިތުންގެ އުދާސް"ގެ ނަމުގައި އެމްއެންޕީން ބޭއްވި ޖަގަހަ ޖަލްސާގައި އެ ޕާޓީގެ އަންހެނުންގެ ވިންގްގެ ލީޑަރު އަދި ކުރީގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ދުންޔާ މައުމޫން --- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - tC113CbyoBfi7YWJphMzQNQTH.JPG
26 މެއި 2022, މާލެ: "ރައްޔިތުންގެ އުދާސް"ގެ ނަމުގައި އެމްއެންޕީން ބޭއްވި ޖަގަހަ ޖަލްސާގައި އިބްރާހިމް ވަހީދު (އޮގަރު) ވާހަކަދައްކަވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - 2lyqK9dmjO90P4WegeppiU1UD.JPG
26 މެއި 2022, މާލެ: "ރައްޔިތުންގެ އުދާސް"ގެ ނަމުގައި އެމްއެންޕީން ބޭއްވި ޖަގަހަ ޖަލްސާގައި އިބްރާހިމް ވަހީދު (އޮގަރު) ވާހަކަދައްކަވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - QWTaH2BGbArlhDLgIVacKy4o5.JPG
26 މެއި 2022, މާލެ: "ރައްޔިތުންގެ އުދާސް"ގެ ނަމުގައި އެމްއެންޕީން ބޭއްވި ޖަގަހަ ޖަލްސާގައި އިބްރާހިމް ވަހީދު (އޮގަރު) ވާހަކަދައްކަވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - AiWWNtsxEJUVbxzQJBuCEIRCY.JPG
25 މެއި 2022: "ރައްޔިތުންގެ އުދާސް"ގެ ނަމުގައި އެމްއެންޕީން ބޭއްވި ޖަގަހަ ޖަލްސާގައި އެޕާޓީގެ ލީޑާޝިޕްގެ ބޭފުޅުން --- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - HrQPW7RSqHjv2bJUXrJleV1UO.JPG
25 މެއި 2022: "ރައްޔިތުންގެ އުދާސް"ގެ ނަމުގައި އެމްއެންޕީން ބޭއްވި ޖަގަހަ ޖަލްސާގައި އެޕާޓީގެ ލީޑާޝިޕްގެ ބޭފުޅުން --- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - CTLBbAnqcLS3xQaRc1ehA2Api.JPG
26 މެއި 2022, މާލެ: "ރައްޔިތުންގެ އުދާސް"ގެ ނަމުގައި އެމްއެންޕީން ބޭއްވި ޖަގަހަ ޖަލްސާގައި އެޕާޓީގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒް --- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމަ އަހުމަދު
One Photos - t3zmkMqG1HPQtL2HlmeVIpyvV.JPG
25 މެއި 2022: "ރައްޔިތުންގެ އުދާސް"ގެ ނަމުގައި އެމްއެންޕީން ބޭއްވި ޖަގަހަ ޖަލްސާގައި އެޕާޓީގެ ލީޑާޝިޕްގެ ބޭފުޅުން --- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - sn5PAtFirojcI9cLlw3yctaAJ.JPG
25 މެއި 2022: "ރައްޔިތުންގެ އުދާސް"ގެ ނަމުގައި އެމްއެންޕީން ބޭއްވި ޖަގަހަ ޖަލްސާގައި އެޕާޓީގެ ލީޑާޝިޕްގެ ބޭފުޅުން --- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - 7axUaQafW7lN6apvlmQngU87g.JPG
25 މެއި 2022: "ރައްޔިތުންގެ އުދާސް"ގެ ނަމުގައި އެމްއެންޕީން ބޭއްވި ޖަގަހަ ޖަލްސާގައި އެޕާޓީގެ ލީޑާޝިޕްގެ ބޭފުޅުން --- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - tZgqN46uwpxD4LYIkMKUxSlU4.JPG
25 މެއި 2022: "ރައްޔިތުންގެ އުދާސް"ގެ ނަމުގައި އެމްއެންޕީން ބޭއްވި ޖަގަހަ ޖަލްސާގައި އެޕާޓީގެ ލީޑާޝިޕްގެ ބޭފުޅުން --- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - oFKHicpGPPI0n7Qc9ksz4M7qo.JPG
25 މެއި 2022: "ރައްޔިތުންގެ އުދާސް"ގެ ނަމުގައި އެމްއެންޕީން ބޭއްވި ޖަގަހަ ޖަލްސާގައި އެޕާޓީގެ ލީޑާޝިޕްގެ ބޭފުޅުން --- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - t4rbl1Mjjtit6sW8JX9bSHiLG.JPG
26 މެއި 2022, މާލެ: "ރައްޔިތުންގެ އުދާސް"ގެ ނަމުގައި އެމްއެންޕީން ބޭއްވި ޖަގަހަ ޖަލްސާގައި އިބްރާހިމް ވަހީދު (އޮގަރު) ވާހަކަދައްކަވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - VsaTp4Nk9hvwmSmIxk4eWJ2Zm.JPG
26 މެއި 2022, މާލެ: "ރައްޔިތުންގެ އުދާސް"ގެ ނަމުގައި އެމްއެންޕީން ބޭއްވި ޖަގަހަ ޖަލްސާގައި އިބްރާހިމް ވަހީދު (އޮގަރު) ވާހަކަދައްކަވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - OdEx7WMDKlVG78OJXn4KP3Ifj.JPG
26 މެއި 2022, މާލެ: "ރައްޔިތުންގެ އުދާސް"ގެ ނަމުގައި އެމްއެންޕީން ބޭއްވި ޖަގަހަ ޖަލްސާގައި އިބްރާހިމް ވަހީދު (އޮގަރު) ވާހަކަދައްކަވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހުމަދު