މެންބަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒް

ވަން ފޮޓޯ : އެމްއެންޕީ އިފުތިތާހު ކުރުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާ

އެމްއެންޕީގައި ތަބަކަަކަށް ލާފައި ދޭނެ އެއްޗެއް ނޯންނާނެ: ރިޔާޒު

2

އުޝާމް އާއި ރިޔާޒު އިންތިހާބަކާ ނުލައި އެމްއެންޕީގެ ނައިބު ރައީސް ކަމަށް

އެމްއެންޕީ އުފެއްދުމުގެ ޖަލްސާ އޮކްޓޫބަރު 8 ގައި

އެމްއެންޕީ ތަފާތު ވާނެ، މިއީ އެހެން ޕާޓީތައް ހޭލައްވާލާނެ ޕާޓީއެއް: ރިޔާޒު

5000 އަށްވުރެ ގިނަ މެންބަރުންގެ ފޯމާއެކު އެމްއެންޕީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން ހުށަހަޅައިފި

ނާޒިމާއި ރިޔާޒަށް 10 މިލިއަން ހަރަދުކުރިން، އެބޭފުޅުންނަކީ އަމިއްލަ އެދުމުން ފޯވެފައި ތިބި ބައެއް: ގާސިމް

ނާޒިމާއި ރިޔާޒު ވަކިވީ ސިއްރުން ކުރަން އުޅުނު ކަންތައްތައް ނުކުރެވުމުން: އިލްހާމް

އެމްއެންޕީ އުފައްދަން 5000 ފޯމާއެކު އަންނަ މަހު ހުށަހަޅާނަން، އަހަރު ތެރޭ 10000 ހަމަކުރާނަން: ނާޒިމް

މެންބަރު ކާނަލް ނާޒިމް ވެސް ޖޭޕީން ވަކިވެވަޑައިގެންފި

ނާޒިމް އާއި ރިޔާޒް އަށް ގާސިމްގެ ފިނި ރައްދެއް: ސިޔާސީ މީހުން ޕާޓީތަކުން ކެނޑުމާއި އައުމަކީ އާދައިގެ ކަމެއް

1

މެމްބަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒު ޖޭޕީން ވަކިވެވަޑައިގެންފި

2