Close
One Photos - mDlhVvPm9OoyYk6jRCQKuHDni.jpeg
4 ޖުލައި 2022: މާލެ، މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޕާޓީ (އެމްއެންޕީ) އިން ބޭއްވި ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - BGKwU30QVGXk35PuMyPl3B6jd.jpeg
4 ޖުލައި 2022: މާލެ، މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޕާޓީ (އެމްއެންޕީ) އިން ބޭއްވި ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި އެ ޕާޓީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދަނގެތީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ކާނަލް (ރިޓަޔާޑް) މުހައްމަދު ނާޒިމް ވާހަކަދައްކަވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - oDfzowhEsgFSJmgteCaxD0Z2T.jpeg
4 ޖުލައި 2022: މާލެ، މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޕާޓީ (އެމްއެންޕީ) އިން ބޭއްވި ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި އެ ޕާޓީގެ އެއް ނައިބު ރައީސް އަދި ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު އުޝާމް ވާހަކަދައްކަވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 1lnwyef9fppZRIditk1wpZIMh.jpeg
4 ޖުލައި 2022: މާލެ، މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޕާޓީ (އެމްއެންޕީ) އިން ބޭއްވި ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި އެ ޕާޓީގެ އެއް ނައިބު ރައީސް އަދި ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒު ވާހަކަދައްކަވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - ccscwZjK8jZpag6MfUtexRvsR.jpeg
4 ޖުލައި 2022: މާލެ، މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޕާޓީ (އެމްއެންޕީ) އިން ބޭއްވި ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - Ak9U22fQpqEPjatmmjk4vPAFi.jpeg
4 ޖުލައި 2022: މާލެ، މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޕާޓީ (އެމްއެންޕީ) އިން ބޭއްވި ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި އެ ޕާޓީގެ ދެ ނައިބު ރައީސުން ކަމަށްވާ އަހުމަދު ޝަރީފު (ސައިރިކްސް ޝަރީފު) އަދި މިރްފަތު އިސްމާއިލް ޝަފީގު --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 1r9fIZdaoQcz41BMn0YQRHAXw.jpeg
4 ޖުލައި 2022: މާލެ، މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޕާޓީ (އެމްއެންޕީ) އިން ބޭއްވި ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި އެ ޕާޓީގެ އެއް ނައިބު ރައީސް އަދި ކުރީގެ ޖެންޑާ މިނިސްޓަރު ޝިދާތާ ޝަރީފު --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - SrOIkwXapsW1DIj5m1i98ZRvR.jpeg
4 ޖުލައި 2022: މާލެ، މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޕާޓީ (އެމްއެންޕީ) އިން ބޭއްވި ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި އެ ޕާޓީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދަނގެތީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ކާނަލް (ރިޓަޔާޑް) މުހައްމަދު ނާޒިމް ވާހަކަދައްކަވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން