Close

މަނީލޯންޑަރިންގް

އާރަށު މައްސަލައިގައި ލައިވްކޮށް މިއަދު ބާއްވަން އޮތް ރައީސް ޔާމީންގެ ޝަރީއަތް ކެންސަލްކޮށްފި

ޝަހުބާންގެ އިސްތިއުފާއަށް ގޮވާލައި ކައުންސިލްގެ ނުވަ މެމްބަރެއްގެ ސޮޔާއެކު ގަރާރެއް ނެރެފި

އާރަށު މައްސަލައިގައި ޝަރީއަތުގެ ކުރިން ހުށަހަޅާ ހުށައެޅުންތައް ބަލައިނުގަންނަން ނިންމައިފި

އެމްއެމްސީގެ ރައީސް ޝަހުބާންގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓެއް، ހަތަރު ވޯޓާއެކު ނިމުނީ އިތުބާރު އޮތްކަމަށް

ޝަހުބާންގެ މައްސަލަ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅައިފި

އަލްހާން ފުލުހަށް ހާޒިރުކޮށް ސުވާލުކޮށްފި

އެމްއެމްސީގެ ރައީސް ޝަހުބާނަށްވެސް މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ތުހުމަތު

މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ތުހުމަތަށް އަލްހާން ފުލުހަށް ހާޒިރުވާން އަންގައިފި

އާޒިމާގެ ލޮލުން ކަރުނަ، ވިދާޅުވީ ތިން އަހަރުވީ އިރުވެސް ކުށަކީ ކޮބައިކަން ބުނެދެވިފައިނުވާ ކަމަށް!

ފައްޔާޒު އެދުނީ ތުހުމަތުތައް ސާބިތުކޮށްދޭން، އިންތިއަށް ފުރިހަމަ ޖަވާބެއް ނުދެވުނު!

1

ނިހާޔަތަށް އާޒިމާގެ ވަކީލެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ: ހައި ކޯޓު

އާރަށު މައްސަލަ ކުރިއަށްގެންދެވޭނެ ކަމަށް ކޯޓުން ނިންމައިފި

6 ...