މަނީލޯންޑަރިންގް

ރައީސް ޔާމީން: އަޅުގަނޑު ވަނީ ފްރޭމްކޮށްފައި، މުޅި މައްސަލައަށް ދައުލަތުން ވަނީ އަތްބާނައި މަކުނުވާ ފުރުވާފައި

ޔާމީންގެ ޝަރީއަތް: ދެ ފަރާތުން ހުލާސާ ބަޔާން އިއްވައިފި، 56 ދުވަސް ތެެރޭ ހުކުމް ކުރާނެ

ޔާމީންގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ހެކިތައް ބަލައިނުގަތުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމައިފި

ކަފާލާތުގެ ދަށުން ޔާމީން ދުލެއް ނުކުރެވޭނެ: ސުޕްރީމް ކޯޓު

1

ރައީސް ޔާމީންގެ ޝަރީއަތް: ޔާމީން ދޫކޮލުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ސުޕްރީމް ކޯޓުން މާދަމާ ގޮތެއް ނިންމަނީ

ރައީސް ޔާމީންގެ ފަރާތުން އިތުރު ހެކިތަކެއް ހުށަހަޅައިފި، ދައުލަތުން ބުނަނީ ހެކީގައި "އުންސުރު" ހަމަ ނުވާ ކަމަށް

ޔާމީންގެ ފަސް މިލިއަން ޑޮލަރު އެބަހުރި ކަމަށް އަދީބު މަޖިލިސް މެންބަރުން ކުރިމަތީ ވިދާޅުވި: ސަލީމް

ރައީސް ޔާމީންގެ ޝަރީއަތް: ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ހޫނު ސުވާލުތަކެއް ދައުލަތަށް

ކަފާލާތުގެ ދަށުން ރައީސް ޔާމީން ދޫކޮށްލުމާ މެދު ގޮތެއް ނިންމަނީ

ދައުލަތުން ބޭނުންވީ ޔާމީންގެ އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާ ތަކަށް ޖަވާބު ނުދޭން، ބެންޗުން ވިދާޅުވީ ޖަވާބު ދޭން ޖެހޭނެ ކަމަށް

ޔާމީންގެ ފަރާތުން އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތައް ހުށަހަޅައި ނިންމާލައިފި

ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ލިބޭ ފައިސާއަކީ ކަޅު ފައިސާއެއް ނޫން: ޔާމީން

4 ...