މުހައްމަދު ސަލާހު

ސައުދީން ބޮޑު ބިޑެއް ހުށަހެޅި ނަމަވެސް ސަލާހެއް ނުދާނެ!

ސަލާހުގެ ކުރިމަގާ މެދު ހާސްކަމެއް ނެތް!

ލިވަޕޫލުން އަންނަ ސީޒަނުގައި ކުޅޭނީ ޔޫރޮޕާ: ސަލާހުގެ ހިތްފަޅައިގެން!

ހާލަންޑްގެ ތާރީހީ ރެކޯޑާއެކު ސިޓީ އަނެއްކާވެސް އެއްވަނައަށް، ލިވަޕޫލަށް ހިތްވަރެއް

ފަހަތުން އަރައި ދެ ގޯލު ޖަހައި ލިވަޕޫލުން އާސެނަލް ހިފަހައްޓައިފި

ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ކުޅުންތެރިންނަށް މިފަހަރުވެސް މެޗު ތެރެއިން ރޯދަ ވީއްލުމަށް ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދޭނެ

ލިވަޕޫލް ކަޓުވާލައި ރެއާލް ކުއާޓާއަށް، ބޮޑު މޮޅަކާއެކު ނަޕޯލީވެސް ކުއާޓާއަށް

ލިވަޕޫލުން ޔުނައިޓެޑް ކޮޅަށް ހަތް ގޯލު ޖަހައި ލަދު ގަންނަވާލައިފި، ތާރީހީ ބޮޑު މޮޅެއް

ފުރިހަމަ މޮޅަކާއެކު އާސެނަލް އެއްވަނައިގައި ކުރިއަށް، ލިވަޕޫލް ގަދަ ހަތަރަކާ ދިމާލަށް

ލެސްޓާގެ ވައުޓް ފާސް ބައިކޮޅެއް ޖެހި ދެ ގޯލާއެކު ލިވަޕޫލްއަށް މޮޅެއް

ސީޒަނުގައި ނަޕޯލީ ބަލިކުރި ފުރަތަމަ ޓީމަކަށް ލިވަޕޫލް، ސްޕާސް ގަދަ 16 އަށް

ފޯމުގައި އޮތް ސިޓީ ބަލިކޮށް، "ހަގީގީ ލިވަޕޫލް" ދައްކާލައިފި

« 1