މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް

ކަންކަން ރަނގަޅުކުރަން އުޅޭއިރު ގޮންޖެހުންތަކާ ކުރިމަތިވުމަކީ ތަބީއީކަމެއް: އިމްރާން

ފުލުހުންގެ ކަންކަން އަދިވެސް ބަލަހައްޓަވަމުން ގެންދަވާނެ ވަޒީރަކީ ހޯމް މިނިސްޓަރު: ސަރުކާރު

1

ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާ ވަކިކުރުމުން ޖަމީލް ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ

ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާ ވަކިކޮށްފި

މުޖުތަމަށް ހިދުމަތް ކުރުމުގެ ތާރީހީ ހުކުމް! ތަންފީޒު އުސޫލު ނުނިމޭތީ ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރެވޭނެ ގޮތެއް ނެތް!

ވާނުވާ ބަންދުގައި ތިބި މީހުންގެ މައްސަލަތައް ޖުޑިޝަރީ ކޮމެޓީން މޮނީޓާ ކުރުމަށް މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި

ހުރިހާ ޖަލުތައް ސްޕާތަކަށް ބަދަލު ކުރަން ޖާބިރު ގޮވާލައްވައިފި

1

"އޯޕަން ޕްރިޒެންްސް" ގާއިމު ކުރުމުން މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައަށް ބޮޑު ބަދަލެއް އަންނާނެ: މިނިސްޓަރު އިމްރާން

ބޮޑުތަކުރުފާނުގެ ގައުމީ ޖިހާދަށް ފިލްމެއް ހަދަނީ

ދިވެހި ބަހަށް ފަރިތަ، ދިވެހި ތާރީހާއި ސަގާފަތަށް ފަހުރުވެރި ދަރިން ބިނާކުރަން އެބަ ޖެހޭ: އިމްރާން

ރައީސް ނަޝީދަށް ދިން ހަމަލާގެ ތަހުގީގު އަދިވެސް ދަނީ ކުރިޔަށް: ހޯމް މިނިސްޓަރު

އޭސީޕީ ޖަމްޝީދާއި އަހުމަދު މުހައްމަދު ވަކިކުރަން ނޯޓިސް ފޮނުވައިފި

« 1 ...