މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް

ގަވާއިދުން ނުނެރޭ 47 ނޫހެއް އުވާލައިފި

ޓެރަރިޒަމް އިންޓެލިޖެންސް ހިއްސާކުރާ މިންވަރު ރައީސަށް އަންގަންޖެހޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި

ހޯމް މިނިސްޓަރުގެ ނައިބަކަށް ފެނަކަ އެމްޑީގެ އާއިލީ ބޭފުޅެއް

1

ފުލުސް މީހާގެ ސައިކަލު ރޯކޮށްލި މައްސަލައިގައި ތިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

އުނދަގޫ ކުރިޔަސް މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށްކުރާ މަސައްކަތް ހުއްޓާނުލާނަން: ސީޕީ

"އިންޑިއާ އައުޓް" ކެމްޕެއިންގެ މައްސަލައިގައި ހޯމް މިނިސްޓްރީއާއި ފުލުހުން މިއަދު ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކުރަނީ

ޖަލުތަކާ ގުޅޭ ހާއްސަ ދިރާސާއެއް 241 ކޮމިޓީން ކުރަނީ

"އިންޑިއާ އައުޓް" ކެމްޕެއިންގެ މައްސަލަ: ސަލާމަތީ ބާރުތަކާއި ކަމާގުޅޭ އިދާރާތައް މަޖިލީހަށް ހާޒިރުކުރަނީ

1

ބޮޑެތި ކުށްތަކުގައި ހައްޔަރުކުރާ ކުޑަކުދިން ބައިތިއްބާ ޖަލު ހިންމަފުށީގައި ހުޅުވައިފި

ގަވާއިދުން ނުނެރޭ 29 ނޫހެއް އުވާލަނީ

ގައިދީން ދޫކުރެވޭނެ ހާލަތާއި ގޭބަންދާއި މުޖުތަމައަށް ހިދުމަތްކުރުމުގެ އަދަބު ތަންފީޒު ކުރުމުގެ ގަވާއިދު އާއްމުކޮށްފި

އުމަރު ޒާހިރުގެ ތައުޒިޔާގެ ދަފުތަރު މާދަމާ ހުޅުވަނީ

« 1 ...