Close

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް

މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ގޭންގުކުށްތަކުގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކަށް އެއްވެސް ލުޔެއް ނުލިބޭނެ: އިމްރާން

ކުމުންދޫގައި ޕޮލިސްޕޯސްޓްގެ މަސައްކަތް ނުފެށިވަނީ އެކަށީގެންވާ ތަނެއް ނުނިލިބިގެން: އިމްރާން

މުހިއްމު ފަރާތްތަކެއްގެ ނުހައްގު މުއްސަނދިކަމުގެ މައްސަލަތަކެއް އަންނަނީ ބަލަމުން: މިނިސްޓަރު އިމްރާން

ޕޮލިސް ރިސާޗް އެންޑް އިނޮވޭޝަން ކޮންފަރެންސް އަންނަ މާޗު މަހު ބާއްވަނީ

ޖަލުގޮޅިއަށް ތަފާތު ވިސްނުމެއް، އިންޓަނެޓް ވެސް ދޭންވީ، ގައުމީ ހިދުމަތަށް ވެސް ނެރެންވީ!

3

ހޯރަފުށީ ހާފްވޭ ހައުސް އިމާރާތްކުރުމުގެ މަޝްރޫއު ކުރިއަށް

ޕޮލިސް ބޯޑަށް ކުރީގެ ސީޕީ ފަސީހު އައްޔަންކޮށްފި

މީޑިއާތައް ލާމަރުކަޒީ ކުރަންޖެހޭ، ރާއްޖޭގެ ހިންގުން ރަނގަޅުވާނީ އޭރުން: އިމްރާން

ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ ނައިބަކަށް އަޝްރަފް

ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ ޖަލްސާ ފަސްކޮށްފި

ހައްޔަރުކުރި މީހަކު މަރުވި މައްސަލަ: ފުލުހުން އިހުމާލުވެފައިވާނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅާނަން: އިމްރާން

މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

« 1 ...