މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިނިއުކޭޝަން، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ

ކޮމިއުނިކޭޝަން މިނިސްޓްރީ އުވާލައްވައިފި

ކެބިނެޓަށް މާދަމާ ބައެއް ބަދަލުތައް ގެންނަނީ

3

އިންޓަނެޓް އަގުހެޔޮވުމުގައި ސަރުކާރުގެ އަތެއް ނެތް، ވަރަށް އަވަހަށް ހެޔޮ ބަދަލެއް ގެންނާނަން: ފައްޔާޒް

އިންޓަނެޓް އަގުހެޔޮ ކުރެވިއްޖެ، ރައީސްގެ ވައުދު ފުއްދިއްޖެ: ކޮމިއުނިކޭޝަން މިނިސްޓްރީ

1

ސައިންސް މިނިސްޓްރީ ހިންގުން ވަގުތީގޮތުން މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒުއާ ހަވާލުކޮށްފި

1

މިނިސްޓަރު މަލީހުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ މަޖިލީހުގައި ފަށައިފި

އިންޓަނެޓްގެ އަގު ހެޔޮ ނުވާ މައްސައިގައި ހުށަހެޅި ގަރާރު ބަލައިގަނެ، ގައުމީތަރައްގީގެ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވައިފި

ކޮވިޑް ވެކްސިނާ ގުޅޭ ގޮތުން ސައްހަ ނޫން މައުލޫމާތު ފަތުރަމުން ދިޔަ ވެބްސައިޓް ބްލޮކް ކޮށްފި

އާޒިމް މަލީހަށް: އަދިވެސް ތިޔަ އުޅުއްވަނީ އޮޅުވާލަން، އެއްވެސް މީހަކު ގާނޫނަށްވުރެ މަތީގައި ހުރެގެން ނުވާނެ!

އިންޓަނެޓުގެ ރައްކާތެރިކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން އެމްބެސެޑަރުން ތަމްރީނު ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

އުރީދޫއިން މާލެއަށް 5ޖީ ތައާރަފުކޮށްފި

ކޮމްޕިއުޓަރު ޕްރަގްރާމިން އަށް އަހުލުވެރިކުރުވާ ބައިނަލްއަގްވާމީ ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

« 1