މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިނިއުކޭޝަން، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ

ސައިންސާއި ޓެކްނޮލޮޖީގައި އަންހެނުން ކުރިއަރުވަން ގައުމީ ވޯކިން ގުރޫޕެއް އުފައްދައިފި

ރާއްޖޭގައި ކަނޑުއަޑީގެ ޑޭޓާ ސެންޓަރެއް ގާއިމުކުރުމަށް ފުރުސަތު އެބައޮތް: މިނިސްޓަރު މަލީހު

މާފަރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގައި ބޯޑާ ކޮންޓްރޯލް ނިޒާމު ގާއިމުކޮށްފި

1

އުރީދޫ ސުޕަނެޓް ޕްލޭންތައް އަޕްގްރޭޑް ކޮށްފި

2

އޮފީސް މަރާމާތުގެ މަސައްކަތަކީ ބަޖެޓްކޮށް އޮޑިޓަށް ފެތޭ ދެފުށް ފެންނަ ގޮތަށް ކުރާކަމެއް: މިނިސްޓަރު މަލީހު

ޓެލެކޮމް ދާއިރާއަށް އުރީދޫއިން ގެނަސްދީފައިވާ ކުރިައެރުމަކީ އިގްތިސާދީ ތަރައްގީއަށް އެޅުނު ބާރެއް: މަލީހު

ސައިންސާއި ޓެކްނޮލޮޖީ ދާއިރާގައި އަންހެނުން ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ގައުމީ ވޯކިން ގްރޫޕުގެ އުސޫލު އާންމުކޮށްފި

ގައުމީ ވޯކިން ގްރޫޕްގެ އުސޫލަށް ހިޔާލު ހޯދުމަށް ހުޅުވާލައިފި

ކުޑަކުދިންނަށް ފޯޓްނައިޓް އަދި ޕަބްޖީ ފަދަ ގޭމުތައް ކުޅެން ނުދީ، ގޭމް ކުޅެން ވަކި ވަގުތެއް ކަނޑައަޅާ!

އެންސީއައިޓީގެ މަސައްކަތަށް 35،000 ރުފިޔާ އިން މަތީގެ ތަކެތި ގަތުމުގައި އަމަލުކުރާނެ އުސޫލު އާންމުކޮށްފި

އިންޓަނެޓު އަގު ހެޔޮކުރެވޭނެ ތާރީހެއް 30 ދުވަސްތެރޭ ސަރުކާރުން މަޖިލީހަށް އަންގަން ޖެހޭ ގޮތަށް ފާސްކޮށްފި

2

ޝަރީއަތްތައް ލައިވްކުރަން ފެށުމަކީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ރޮނގުން ރާއްޖެ ހޯދި ކުރިއެރުމެއް: މިނިސްޓްރީ

2