މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިނިއުކޭޝަން، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ

ޑްރީމްސް މޮބައިލް "ޑްރީމްސް" އަށް ރީބްރޭންޑްކޮށް، އިތުރު އައުޓްލެޓެއް ހުޅުވައިފި، ވަރަށް ޗާލު!

އައިލެންޑް ޑޮޓް އެމްވީ ޕޯޓަލް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީއާ ހަވާލުކޮށްފި

ރާއްޖެއަށް އިތުރު ސަބްމެރިން ކޭބަލް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް މިނިސްޓަރު މަލީހް ވިދާޅުވެއްޖެ

މަލީހުގެ ރައްދު: ވާނުވާ ނޭނގޭ ނަމަ އިސްތިއުފާ ދޭން ޖެހޭނީ ބޮންޑޭ

ސައިންސާއި ޓެކްނޮލޮޖީގައި އަންހެނުން ކުރިއަރުވަން ގައުމީ ވޯކިން ގުރޫޕެއް އުފައްދައިފި

ރާއްޖޭގައި ކަނޑުއަޑީގެ ޑޭޓާ ސެންޓަރެއް ގާއިމުކުރުމަށް ފުރުސަތު އެބައޮތް: މިނިސްޓަރު މަލީހު

މާފަރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގައި ބޯޑާ ކޮންޓްރޯލް ނިޒާމު ގާއިމުކޮށްފި

1

އުރީދޫ ސުޕަނެޓް ޕްލޭންތައް އަޕްގްރޭޑް ކޮށްފި

2

އޮފީސް މަރާމާތުގެ މަސައްކަތަކީ ބަޖެޓްކޮށް އޮޑިޓަށް ފެތޭ ދެފުށް ފެންނަ ގޮތަށް ކުރާކަމެއް: މިނިސްޓަރު މަލީހު

ޓެލެކޮމް ދާއިރާއަށް އުރީދޫއިން ގެނަސްދީފައިވާ ކުރިައެރުމަކީ އިގްތިސާދީ ތަރައްގީއަށް އެޅުނު ބާރެއް: މަލީހު

ސައިންސާއި ޓެކްނޮލޮޖީ ދާއިރާގައި އަންހެނުން ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ގައުމީ ވޯކިން ގްރޫޕުގެ އުސޫލު އާންމުކޮށްފި

ގައުމީ ވޯކިން ގްރޫޕްގެ އުސޫލަށް ހިޔާލު ހޯދުމަށް ހުޅުވާލައިފި

2