މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ

ޓްރާންސްޕޯޓުގެ ދެ ނައިބުންނަށާއި ބިޑް ކޮމެޓީގެ މެންބަރުންނަށް ދައުވާ ނުކުރާން ނިންމައިފި

ވަން ފޮޓޯ: މިނިސްޓަރު ނަހުލާ، ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމެޓީގައި

ކުރިޔަށް އޮތް ތަނުގައި ރޯޑުވާދިނަސް ހެދުމުގެ ހުއްދަ ދެވޭނީ ސެޓްފިކެޓެއް އޮތް ދިވެއްސަކު ހުންނަ ތަންތަނަށް އެކަނި

ކުދި އުޅަނދުތައް މޫސުމީ ސަމާލުތަކުގައި ދަތުރުކުރުން މަނާކޮށް، ލައިފްޖެކެޓް އެޅުން ލާޒިމު ހާލަތްތަކެއް ކަނޑައަޅައިފި

ތިލަމާލެ ބުރިޖުގެ ސާވޭގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ޑްރައިވިން ޓެސްޓު ހެދުމަށް ހާއްސަ ސަރަހައްދެއް ހުޅުމާލޭގައި ގާއިމުކޮށްފި

ވެހިކަލް ރަޖިސްޓްރީކޮށް ލައިސަންސް ދިނުމުގައި ހުރި މައްސަލަތައް ބެލުމަށް މިނިސްޓަރު ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރު ކުރަނީ

2015އިން ފެށިގެން އަމަލުނުކޮށް އޮތް ގަވާއިދަށް އަމަލުކުރަން ފަށައި ކަނޑުމަތީގެ ސަލާމަތަށް ވަރުގަދަ ފިޔަވަޅުތަކެއް!

ނުރައްކަލުން ސަލާމަތް ވާން ނޫން ގޮތަކަށް ބަރުގޮނު ނޭޅޭނެ: ޓްރާންސްޕޯޓް

1

ޓްރާންސްޕޯޓުގެ ބިޑް ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުންނަށް ދައުވާކުރަން ފޮނުވައިފި

ކަނޑު އުޅަނދުތައް ޓްރެކްކުރެވޭ ހާއްސަ ޕޯޓަލްއެއް ބޭނުންކުރުމަށް އިންޑިއާއާއެކު އެއްބަސްވުމަކަށް

ސީމަނުންގެ ރީތި މާޒީީ އަލުން އިއާދަކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭ: ނަހުލާ

« 1 ...