މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ

ފްލައިން ސްކޫލެއް ހިންގާނެ ބަޔަކު ހޯދަން އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަނުން އިއުލާނު ކޮށްފި

ފްލައިން ސްކޫލް މައްސަލައިގައި އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތައް ފާހަގަކޮށް ޓްރާންސްޕޯޓަށް ގާނޫނީ ލަފާ ދީފިން: އޭޖީ

ފްލައިން ސްކޫލު ދަރިވަރުންނަށް އޮތް ހައްލަކީ އާ ސްކޫލެއް: ނަހުލާ

މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާ ލައިސެންސް ކާޑު ޖުލައި މަހުގެ ނިޔަލަށް ބޭނުން ކުރެވޭނެ: ޓްރާންސްޕޯޓު

އައްޑޫ ފްލައިން ސްކޫލުގެ ހެޑް އޮފް ޓްރެއިނިންގެ ހުއްދަ އަތުލަން ނިންމައިފި

ގައުމުތަކުގައި އެއްގަމު އުޅަނދުގެ އަދަދު ކޮންޓްރޯލް ކުރަނީ ގަރާޖު ސިޓީއަކުން ނޫން: މަޖިލިސް ރައީސް

ގަރާޖު ސިޓީ ހުށަހަޅަން ނުޖެހޭ ގޮތް ހަދަން ވޯޓު ދިނުމަކީ އެމްޑީޕީގެ 65 މެންބަރުން ފެއިލްވުން: ބޮންޑޭ

ބިދޭސީން ރަށްރަށަށް ދަތުރުކޮށް ވިޔަފާރި ހިންގައި ރުއްދަނޑުތައް ގަންނަނީ މިނިސްޓްރީގެ އިހުމާލުން: ބޮންޑޭ

ރޯޑް ސޭފްޓީ ކައުންސިލުން ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ އުނިކުރަން ހުށަހެޅި ބިލު ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީއަށް

ރޯޑް ސޭފްޓީ ކައުންސިލުން ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ އުނިކުރަން މަޖިލިސްގައި މިއަދު ބަހުސް ކުރަނީ

ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ އުވާލައި މުވައްޒަފުންނާއި ތަކެތި މިނިސްޓްރީއަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ބިލު ބަލައިގެންފި

މިއަދު ޓްރާންސްޕޯޓް، މާދަމާ ސިވިލްއޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ އުވާލަން ހުށަހެޅުމަކީ ހައްލެއް ނޫން: އަފީފު

3 ...