މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޕާޓީ

މަޖިލީހުގެ 3 މެންބަރުންނާއެކު އެމްއެންޕީ މަޖިލީސް ދަފްތަރުގައި ހިމަނައިފި

ވެރިކަމުގެ ނިޒާމާ ގުޅޭގޮތުން ނަޝީދު، އެމްއެންޕީއާއެކު މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި

ނިޒާމުގެ މަޝްވަރާއަށް ނަޝީދު ދައުވަތު ދެއްވި، ގޮތެއް ނިންމާނީ މަޝްވަރާއަށްފަހު: ނާޒިމް

އެމްއެންޕީ ރަޖިސްޓްރީކޮށް، ޕާޓީތަކުގެ ދަފުތަރުގައި ހިމަނައިފި

މަޖިލީހުގެ މައިނޯރިޓީ ޕާޓީއަށް ވުމުގެ ވިސްނުމެއް އަދި ނެތް: ނާޒިމް

ވަން ފޮޓޯ : އެމްއެންޕީ އިފުތިތާހު ކުރުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާ

އެމްއެންޕީގެ ވެރިކަމެއްގައި ރާއްޖޭގައި ބޭރުގެ ސިފައިންނަކައް ނުތިބެވޭނެ: ނާޒިމް

އެމްއެންޕީގައި ތަބަކަަކަށް ލާފައި ދޭނެ އެއްޗެއް ނޯންނާނެ: ރިޔާޒު

2

އެމްއެންޕީގެ ނައިބު ރައީސަކަށް ޝިދާތާ، އަންހެނުންގެ ވިންގުގެ ލީޑަރަކަށް ދުންޔާ

އުޝާމް އާއި ރިޔާޒު އިންތިހާބަކާ ނުލައި އެމްއެންޕީގެ ނައިބު ރައީސް ކަމަށް

އެމްއެންޕީ ގެ ރައީސް ކަމަށް ކާނަލް މުހައްމަދު ނާޒިމް ހޮވިއްޖެ

އެމްއެންޕީ އުފެއްދުމުގެ ޖަލްސާ އޮކްޓޫބަރު 8 ގައި

« 1