މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޕާޓީ

އެމްއެންޕީގެ އިންތިހާބު އޯގަސްޓް 6 ގައި، 185 މަގާމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

1

60 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރަށްރަށުގެ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން ފާސްކުރަންޖެހޭ ގޮތަށް އިސްލާހު ހުށަހަޅައިފި

ވަން ފޮޓޯ: އެމްއެންޕީން ބޭއްވި "ރައްޔިތުންގެ އުދާސް" ޖަގަހަ ޖަލްސާ

މަޖިލިސް މެންބަރުކަން ކުރުމުން ލިބޭ އިނާޔަތްތައް ކަނޑާލަން ޖެހޭ: ނާޒިމް

އިސްރަށްވެހިންނަށް ހާއްސަކޮށް "މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެޕިނަސް" އުފައްދާނަން: ނާޒިމް

1

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ފައިސާ ދިނުން ހުއްޓުވުމަށް އެމްއެންޕީން ބިލެއް ހުށަހަޅަނީ

ޖުލައި މަހު ބާއްވާ ކޮންގްރެސްއަށްފަހު، އެމްއެންޕީން ރިޔާސީ ޓިކެޓަށް ހުޅުވައިލަނީ

ޕީޕީއެމުން ކުރާ މަސައްކަތަކީ ވަކި މީހެއްގެ އަމިއްލަ ފައިދާއަށް ގައުމު ދާހިލީ ހަމަނުޖެހުމަކަށް ގެންދިއުން: ނާޒިމް

އަޅުގަނޑުމެންނާ ނުލައި ދެން އެއްވެސް ބަޔަކަށް އިންތިހާބެއް ކާމިޔާބެއް ނުކުރެވޭނެ: ނާޒިމް

ވިލިމާލެ ޑަބްލިޔުޑީސީ: ޗެކް ކުރި ވޯޓު ފޮށިން ނަތީޖާ ބަދަލުވާނެ ކަމެއް ފާހަގަނުވި، ގޮނޑި ޕީޕީއެމްގެ ނާޒިމާއަށް

ވިލިމާލެ ޑަބްލިޔުޑީސީ އިންތިހާބު: ދެ ކަރުދާހެއްގެ ޝަކުވާއާ ގުޅިގެން ވޯޓު ފޮއްޓެއް ޗެކް ކުރަން ނިންމައިފި

ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން އަވަހަށް ފާސްކުރަން އެމްއެންޕީން ބިލެއް ހުށަހަޅައިފި

« 1