މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޕާޓީ

އެމްއެންޕީގެ ފުރަތަމަ ގައުމީ ޖަލްސާ ފަށައިފި

ރާއްޖެ ދެކެމުންދަނީ ބިރުވެރި ދުވަސްތަކެއް، ހާލަތު ބަދަލު ކުރެވޭނީ އެމްއެންޕީއަށް: ނާޒިމް

ދެން ހަވާލުވާން އޮތީ ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަގާމާ: ނާޒިމް

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ތާއީދުކުރާނީ ރައީސް ސޯލިހަށް: އާޒިމް

އެމްއެންޕީގެ އަސާސީ ގަވާއިދަށް އިސްލާޙު ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވާލައިފި

އެމްއެންޕީގެ ގައުމީ ޖަލްސާ ބާއްވާނީ "ދަ ނެޝަނަލްސް ކޮންވެންޝަން 2022"ގެ ނަމުގައި

ރައްޔިތުންގެ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާތެރި މީހުން މުޖުތަމައަށް ދޫވެފައި ތިބެގެން ނުވާނެ: ނާޒިމް

ރައްޔިތުންނަށް ހެޔޮވެރިކަމެއް ނުލިބިގެން އުޅެނީ ބަރުލަމާނީ ނިޒާމު ނެތިގެނެއް ނޫން: ނާޒިމް

އެމްއެމްޕީއާރްސީ ހިޔާނާތް ހިންގާފައިވަނީ ޔާމީނާއި މުޅި ދައުލަތް ބައިވެރިވެގެން: ރިޔާޒް

ބޮޑު ހިޔާނާތުގެ ޒިންމާ ނަންގަވަން ޖެހޭނީ ޔާމީން: ނާޒިމް

1

އެމްއެންޕީގެ ގައުމީ ހިންގާ ކައުންސިލް އިންތިހާބުކޮށްފި

އެމްއެންޕީގެ ގައުމީ ހިންގާ ކައުންސިލްގެ އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން ފަށައިގެން ކުރިއަށް

« 1