މޫސުމާބެހޭ ގައުމީ އިދާރާ

ވޭތުވެދިޔަ 24 ގަޑިއިރުތެރޭ އެންމެ ބޯކޮށް ވާރޭވެހުނީ ތޮއްޑުއަށް

34 ރަށަކަށް އުދަ އެރައި 451 ގެއަކަށް ގެއްލުންވެއްޖެ

ތިމަރަފުށްޓާއި މަޑަވެލި ފެނު އަޑީގައި: ދުވަހަކުވެސް މިވަރެއް ނުވޭ!

މެދުރާއްޖެ އާއި އުތުރަށް މޫސުން ގޯސް، މިއަދުވެސް އުދަ އަރާނެ: މެޓް

ހުޅަނގު މޫސުމުގެ ބާރުގަދަވެއްޖެ، ކުރިއަށް އޮތް ތިން ދުވަހު ވަޔާއި ކަނޑު ގަދަވާނެ: މެޓް

ކެރީގެ އަސަރު ކުރިނަމަވެސް މިއަދުން ފެށިގެން މޫސުން ރަނގަޅުވާނެ، ކަނޑުތައްވެސް މަޑުވާނެ: މެޓް އޮފީސް

އުތުރާއި މެދުރާއްޖެތެރެޔަށް މޫސުން ގޯސް، 45 މޭލަށް ވައިގަދަވެ، ކަނޑުތައްވެސް ގަދަވާނެ

އަހަރުގެ އެންމެ ހޫނުގަދަ އެއް ދުވަސް، މާލެއަށް މިއަދު 43 ޑިގްރީއަށް ހޫނު އިހުސާސްވި!

މިއީ އެންމެ ހޫނުގަދަ މަސް، ހޫނުމިން އެންމެ ގަދަވާނީ މެންދުރު ދޭއް ޖަހާއިރު: މެޓް

އޮއިވަރު ވަރަށް ބާރުވާނެތީ ކަނޑުމަތީގެ ހަރަކާތްތައް ހިންގާއިރު ސަމާލުވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި

ބައެއް ރަށްތަކަށް އުދަ އަރައި ގެއްލުންވެއްޖެ

ޖައްވު ނުސާފު ވަނީ ރާއްޖެ މައްޗަށް އަރާ ހިރަފުހުން، މިދުވަސްވަރު ވާރޭފެން ނަގައި ބޭނުންކުރުމުގައި ސަމާލުވޭ!

« 1