މޫސުމާބެހޭ ގައުމީ އިދާރާ

ރާއްޖޭއަށް އިހުސާސް ކުރެވޭ ހޫނުމިން 44 ޑިގްރީން މައްޗަށް އަރައިފި

ސްޓެލްކޯގެ އިލްތިމާސް: އޭސީ 25 އަށްވުރެ ދަށްނުކުރޭ! އިންވާޓަރު ތަކެތި ބޭނުންކުރޭ!

1

ރާއްޖޭގެ ވައި ނުސާފުވެ، ދުރު ފެންނަ މިންވަރު ދަށްވެއްޖެ

1

ކާނިވާ ސަރަހައްދަށް ގަދަޔަށް އުދަ އަރަމުން ދަނީ

1

ކުރިއަށް އޮތް ތިން ދުވަހުވެސް ގަދަ ވިއްސާރަ، އުދަ އެރުންވެސް އެކަށީގެންވޭ: މެޓް

ކުރިއަށް އޮތް ދެ ދުވަހުވެސް މޫސުން ގޯސް، ކަނޑުތައް ގަދަވާނެ: މެޓް އޮފީސް

ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ފެންބޮޑުވެދާނެތީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅަން އެދިއްޖެ

މިރެ އާއި މާދަމާ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ހިސާބަކަށް މޫސުން ގޯސްވެފައި، ކަނޑުގަދަ ވާނެ: މެޓް

ހުކުރު ދުވަހުން ފެށިގެން ވައި ބާރުވެ، ކަނޑުތައް ގަދަވާނެ: މެޓް

ވޭތުވެދިޔަ 24 ގަޑިއިރުތެރޭ އެންމެ ބޯކޮށް ވާރޭވެހުނީ ތޮއްޑުއަށް

34 ރަށަކަށް އުދަ އެރައި 451 ގެއަކަށް ގެއްލުންވެއްޖެ

ތިމަރަފުށްޓާއި މަޑަވެލި ފެނު އަޑީގައި: ދުވަހަކުވެސް މިވަރެއް ނުވޭ!

« 1