Close

މޫސުމާބެހޭ ގައުމީ އިދާރާ

ހުޅަނގު މޫސުމުގެ ބާރު ގަދަވެ، ކުރިއަށް އޮތް ހަތަރު ދުވަހު ވެސް ވަޔާއި ކަނޑު ގަދަވެދާނެ: މެޓް

މާދަމާވެސް މޫސުން ގޯސްވާނެ، ވިއްސާރަ އަލިކުރަން ފަށާނީ އަންނަ ހޯމަ ހިސާބުގައި: މެޓް އޮފީސް

މިދިޔަ 24 ގަޑިއިރު ތެރޭ އެންމެ ގިނައިން ވާރޭ ވެހުނީ ދިއްފުށްޓަށް

3

މާދަމާވެސް މޫސުން ގޯސްވާނެ، ވިއްސާރަ އަލިކުރާނީ އަންނަ ހޯމަ ހިސާބުގައި

މޮރީޝިއަސް ކައިރިއަށް 6.7 މެގްނިޓިއުޑްގެ ބިންހެލުމެއް، ރާއްޖެއަށް ނުރައްކަލެއް ނެތް

ސުމަޓްރާ ކައިރިއަށް ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް، ރާއްޖެއަށް އަސަރުކުރާނެ ކަމަށް ނުބެލެވޭ!

ތޫފާން "ބުރެވި"ގެ ބާރު ގަދަވެ ރާއްޖެއަށް މިއަދު އަސަރުކުރަން ފަށާނެ

1

ރާއްޖެއާ ދިމާލަށް ދެ ކޮޅިގަނޑެއް، ބުރާސްފަތި ދުވަހުން ފެށިގެން މޫސުން ގޯސްވާނެ

ވައިގަދަވެ ބްރިޖާއި ހައިވޭ ގުޅޭ ޓްރެފިކް ލައިޓެއް ހަލާކުވެއްޖެ

މޫސުުން ގޯސްވެ ށ އަތޮޅުން އދ އަތޮޅާ ދެމެދުގެ ރަށްތަކަށް ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފި

މޫސުުން ގޯސްވެ ބ އަތޮޅުން އދ އަތޮޅާ ދެމެދުގެ ރަށްތަކަށް ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފި

ބ. އަތޮޅުން ފެށިގެން އައްޑޫ ސިޓީއާ ދެމެދުގެ ރަށްތަކަށް އޮރެންޖް އެލާޓް ނެރެފި

3