Close

މޫސުމާބެހޭ ގައުމީ އިދާރާ

ކުރިއަށް އޮތް 48 ގަޑިއިރު ކަނޑު ދަތުރު ކުރުމުގައި ސަމާލުވުމަށް މެޓް އޮފީހުން އެދިއްޖެ

ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހިފާ އިރުކޭތަ ރާއްޖެއަށް ފެންނާނެ: މެޓް

ގުގުރުމާއި އެކު ވިއްސާރަކުރާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށް މެދުރާއްޖެތެރެއަށް ރީނދޫ އެލާޓް ނެރެފި

އެންމެ ކުޑަ ޕްލެނެޓް މާކިއުރީ މާދަމާ އިރު ހުރަސްކުރާނެ، ރާއްޖެއަށް ފެންނާނެތަ؟

1

ތޫފާނާ ގުޅިގެން ކަނޑުދަތުރު ކުރުމުގައި ސަމާލުވާން އިލްތިމާސްކޮށްފި

ރާއްޖެ ކައިރިން އުފެދުނު ޑިޕްރެޝަން ތޫފާނަކަށް ބަދަލުވެ، އަރަބި ކަނޑުގައި ދެ ތޫފާނެއް!

ރާއްޖޭގެ އުތުރުގެ ސަރަހައްދުގައި އުފެދިފައިވާ ކޮޅިގަނޑު އިތުރަށް ބާރުގަދަވެ "ޑިޕްރެޝަން" އަކަށް!

ކުރިއަށް އޮތް 48 ގަޑިއިރު ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ބަޔަކަށް ވާރޭ ވެހި، ކަނޑު ގަދަވެ އުދައިގެ އަސަރު ކުރުން އެކަށީގެންވޭ: މެޓް

މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދަކަށް ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފި

ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފި، މޫސުމަށް ސަމާލުވޭ

މޫސުން ގޯސްވެ ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދަކަށް ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފި

މޫސުން ގޯސްވެ، 13 އަތޮޅަކަށް ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފި

5