މަހިންދާ ރާޖަޕަކްސަ ކަޕް

ރާއްޖެ 0-0 ސީޝެލްސް (ފުލްޓައިމް)

މިއަދުގެ މެޗު ފަށާއިރު ދަގަނޑޭ އާއި ސެންޓޭ ބެންޗުގައި، ހަމްޕު ފުރަތަމަ 11 އަށް

ގައުމީ ކެޕްޓަން އަކޫގެ އަސަރުގަދަ، އިހުލާސްތެރި ވާހަކަތަކެއް

ދެން އޮތީ މަރުގެ މެޗެއް، އެހެންނަމަވެސް އުންމީދު ކަނޑާލައިގެން ނުވާނެ: މޮރިއޭރޯ

ރާއްޖެ ބަލިކުރުމަކީ ހާއްސަ ފިޔަވަޅެއް، އެ ކަމަށް އުފާފާޅުކުރަން ޖެހޭ: ލެމޯސް

ލަންކާގައި ތިބި ހިތްވަރު ގަދަ ދިވެހި ސަޕޯޓަރުންނަށް މިނިސްޓަރު މަހުލޫފުގެ ހަދިޔާއެއް

ލަންކާ ބަލިކޮށް ސީޝެލްއިން ފުރުސަތު ފަހިކޮށްފި

މޮރިއޭރޯ، ސަޕޯޓަރުންނަށް: "އަހަރެންނަށް ވަގުތު ދީ، ބުރަ މަސައްކަތުން ބަދަލު ގެނެވޭނެ"

ރެކޯޑަށް ވެސް ނިމުމެއް، 18 އަހަރަށްފަހު ބަންގުލަދޭޝް އަތުން ބަލިވެ ރާއްޖެއަށް ނާއުންމީދު

ބަންގުލަދޭޝް 2-1 ރާއްޖެ

ފުރަތަމަ މެޗު ދިޔައީ ފަރުވާ ކުޑަވެގެން، ކެޕްޓަންގެ ވައުދަކީ އެކަން ތަކުރާރު ނުވާނެކަން!

ހުރިހާ ޒިންމާއެއް ނަގާނީ އަހަރެން، ޓީމު އޮތީ މޮޅުވާން ތައްޔާރަށް: މޮރިއޭރޯ

« 1