ކުޅުދުއްފުށި ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް

އަތޮޅުތެރޭގައި ކުރާ ފުރަތަމަ ލެޕަރޮސްކޯޕިކް ސާޖަރީ ކުޅުދުއްފުށީގައި

ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ އައިސީޔޫގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި

އަނެއްކާވެސް ގޭސް ލީކުވުމުގެ ހާދިސާއެއް: ދެ އަހަރުގެ ދަރިފުޅާއި މަންމަ ފިހި ފަރުވާދެނީ

ހުޅުމާލެ އާއި ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލުގެ އިތުރުން އޭއީއެޗްގައި މަޝްރޫއުތަކެއް ހިންގުމަށް އިންޑިއާގެ ހިލޭ އެހީ

އެމްޓީސީސީ ޕްރޮޖެކްޓް: ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް މަރާމާތު ކުރުން ނިމުމަކާއި ގާތަށް

ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލުގެ އާ އޯޕީޑީ އިމާރާތުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ޕޮޒިޓިވް ކޭސްއަކާ ގުޅިގެން ކުޅުދުއްފުށި އަނެއްކާވެސް މޮނީޓަރިންއަށް

ކުޅުދުއްފުށި ހޮސްޕިޓަލުގެ މަސައްކަތް ސެޕްޓެމްބަރުގެ ކުރިން ނިމޭނެ: އެމްޓީސީސީ

ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލަށް ދިމާވެފައިވާ ދަތިތައް ރައީސްއާ ހިއްސާ ކުރައްވައިފި

ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލް މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ބޮޑު ބައި ނިމިއްޖެ

ތިން ހަފުތާ ފަހުން ކުޅުދުއްފުށި މޮނިޓަރިން އިން ނަގައިފި

ތިން މަސްތެރޭ ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލުގައި 500 އަށްވުރެ ގިނަ އެމްއާރްއައި ހަދައިފި

« 1