ކުޑަކުދީންގެ ހިޔާ

ހިޔާގެ ކުދިންނާމެދު އަމަލުކުރީ ގާނޫނާ އެއްގޮތަށް، ދައުވާކުރާތީ ކަންބޮޑުވޭ: ފުލުހުން

ހިޔާގެ ކުދިންތަކެއް ބިޑި އަޅުވައި ޓޯޗާގެ އަމަލެއް ހިންގިކަމުގެ ތުހުމަތަށް 13 ފުލުހަކަށް ދައުވާ އުފުލައިފި

ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގެ ކުދިންތަކަކަށް އަނިޔާކުރި މައްސަލަ: ޒެނީޝާ އާއި ބަޝީރަށް ދައުވާނުކުރާން ނިންމައިފި

މައްސަލަތައް ތަހުގީގުކުރުމުގައި ޒާތީއެއް ނުވަން، ގޮތް ނިންމަނީ އިންސާފުވެރިކޮށް: އެޗްއާރުސީއެމް

ކުށެއް ނުކުރަން، އެޗްއާރުސީއެމުން ބުނާ މައްސަލައަކީ ޒާތީވެގެން އުފަން ކޮށްފައިވާ މައްސަލައެއް: ޒެނީޝާ

ކުދިންނަށް ފިޔަވަތީގެ ފުރާޅުމައްޗަށް ނޭރޭ ގޮތަށް ހަދައިފި

ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބޭ ކުދިންނަށް އާޓް އަދި މިއުޒިކް ތެރެޕީ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގަނީ

ވޭމަންޑޫގެ ކުޑަކުދީންގެ ހިޔާގައި އުޅޭ ކުދީންތަކެއް ބޭރުގައި އުޅެނިކޮށް ހޯދައިފި

ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގައި އަނެއްކާވެސް އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް

2

ހިޔާގައި އުޅޭ ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި މައްސަލައާ ގުޅިގެން އެތަނުގެ ހަތް މުވައްޒަފަކު ސަސްޕެންޑް ކޮށްފި

ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގައި އުޅޭ ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރު ކުރި މީހާ ދޫކޮށްލައިފި

ހިޔާ ކުއްޖާގެ ރައްކާތެރިކަމަށް ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅައިފިން: ޖެންޑާ

« 1