ކުޑަކުދީންގެ ހިޔާ

ކުޑަކުދީންގެ ހިޔާގައި ހުރި ކުއްޖަކު ގެއަކަށް ގެންގޮސް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ކުޑަކުދީންގެ ހިޔާގެ ހާލަތު ގޯހުން ގޯހަށް! ދެކުއްޖެއްގެ މެދުގައި ހިނގި ހަމަނުޖެހުމެއްގައި ކޮޓަރި ރޯކޮށްލިކަމުގެ ވާހަކަތަކެއް!

4

ކުޑަ ކުދިންގެ ހިޔާގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައި ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް

ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ މައްސަލައިގައި ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީ އާއި އެޗްއާރުސީއެމް ކޮމެޓީއަށް

1

ހިޔާގެ ކުދީންނާ ގުޅޭ ކަންކަން ރިޕޯޓްކުރާއިރު މީޑިއާތަކުން ޒިންމާދާރުވުމަށް މިނިސްޓަރު ގޮވާލައްވައިފި

ފިޔަވައްޗާއި ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގައި ތިބި 16 ކުއްޖަކު ފުނަދޫ އަމާންވެއްޓަށް ބަދަލުކޮށްފި

ހިޔާތަކުގައި ތިބި 17 ކުއްޖަކު އޭދަފުށީ "އަމާން ވެއްޓަށް" ބަދަލުކޮށްފި

ކުޑަކުދީންގެ ހިޔާގައި ކުދީންތަކަކަށް ޖިސްމާނީ، ނަފުސާނީ އަނިޔާކުރި މައްސަލައިގެ ވަކީލުންގެ ޓީމުގައި ޕީޖީ ޝަމީމު

ކުޑަކުދީންގެ ހިޔާގައި ކުދީންތަކަކަށް ޖިސްމާނީ، ނަފުސާނީ އަނިޔާކުރި އެތަނުގެ ހަ މުވައްޒަފަކަށް ދައުވާކުރަން ފޮނުވައިފި

ބީއެމްއެލުން ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާއަށް ކޮމްޕިއުޓަރު ސިސްޓަމްތަކެއް ހަދިޔާކޮށްފި

ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގެ ކުދިންތަކަކަށް އަނިޔާކުރި މައްސަލައިގައި 11 މީހަކަށް ދައުވާ ކުރަން ފޮނުވައިފި

ކުޑަކުދިންގެ ހިިޔާގެ ކޮމްޕިއުޓަރު ލެބަށް ބޭނުންވާ ބައެއް ތަކެތި ދިރާގުން ހަދިޔާކޮށްފި

2