ކ. ގާފަރު

ހިތްވަރުގަދަ ގާފަރު ބަލިކޮށް، ތިމަރަފުށި ފުޓްސަލްގެ ރަސްކަމަށް

ފައިނަލް މެޗު ޕްރިވިއު: ރާއްޖޭގެ ފުޓްސަލް ރަސްކަމަށް އަންނާނީ ތިމަރަފުށިތަ ނޫނީ ގާފަރުތަ؟ ފަހު ވާދަ މިރޭ

ގާފަރުން ނުކުންނާނީ ތިމަރަފުށްޓަށް އިހުތިރާމު ދީގެން، އެކަމަކު ސަޕޯޓަރުންނަށް ޓަކައި ތަށިނޫން ވިސްނުމެއް ނެތް!

ބޮޑު އިތުބާރަކާއެކު ތަށި ދިފާއުކޮށް ތާރީހު ލިޔެލަން ތިމަރަފުށީ ޓީމު ފުރިހަމަޔަށް ތައްޔާރު!

ތިމަރަފުށީ ޓީމުގެ "މާސްޓަރ މައިންޑް" އައްޔަ، ތިން ތަށީގެ ހެޓްރިކެއް ހަދަން ތައްޔާރު!

2

ފައިއްޓެގެ އުންމީދު ހުވަފެނީ ތަށްޓައް، އޭނާގެ ހުރިހާ ހަކަތައެއް ގާފަރު ރައްޔިތުންނަށް ޓަކައި

1

ފޯރިގަދަ ސެމީގައި ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން މާލެގަން ބަލިކޮށް، ގާފަރު ފައިނަލަށް

ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް: ސަޕޯޓަރުން ތައްޔާރު! ގާފަރާއި މާލެގަން، ތިމަރަފުށްޓާއި ކުޑަހުވަދޫ، ސެމީގެ ހަނގުރާމަ މިރޭ

ނާޖިލާގެ މަރުގައި އިތުރު މީހެއްގެ ބައިވެރިވުން އޮތް ކަމަކަށް ނުބެލެވޭ: ފުލުހުން

މައްޓުގެ ތަފާތުން ގާފަރު ސެމީއަށް، ހުޅުމާލެ ކަޓުވާލައި މާލެގަން ވެސް ސެމީއަށް

ސޮނީ ސްޕޯޓްސް ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް: ދަނޑު ގުގުމާނެ ކުއާޓާގެ ފޯރިގަދަ މެޗުތައް މިރޭ!

ޒުހަލް ތަފާތު ދައްކައި ހުޅުމާލެ ކުއާޓާއަށް، ގާފަރާއި ދުވާފަރު އަދި މާފަންނުވެސް ކުއާޓާއަށް

« 1