ކ. ދިއްފުށި

ދިއްފުށި މާރާމާރީ ހުއްޓުވަން އުޅުނު ފުލުހުންނަށް ހަމަލާދިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށް، ފުލުހަކު އަަމަލުކުރި ގޮތް ބަލަނީ

އުރީދޫ ސުޕަނެޓް ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑުގެ ހިދުމަތް ދިއްފުއްޓަށް

ދިއްފުއްޓަށް އުދަ އެރުން ވަގުތުން ވަގުތަށް ހައްލު ކޮށްދިނުމަށް އެދި މަޖިލީހަށް ކުއްލި މައްސަލައެއް

1

މިދިޔަ 24 ގަޑިއިރު ތެރޭ އެންމެ ގިނައިން ވާރޭ ވެހުނީ ދިއްފުށްޓަށް

3

މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނުނު މީހާގެ ހަށިގަނޑުގެ ބޭރު ފުށުން އަނިޔާއެއް ނެތް: ޕޮލިސް

ދިއްފުށި ފަޅުތެރޭގައި މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ފެނިއްޖެ

ހުރާ އާއި ވިލުފުށި އާންމު ހާލަތަށް

2

ހުރާއިން 138 މީހުން އަދި ދިއްފުށިން 105 މީހުން ޕޮޒިޓިވް

ދިއްފުށިން ޕޮޒިޓިވްވީ މީހުންގެ އަދަދު 93 އަށް

އުނގޫފާރު ކްލަސްޓާ: ބަލި ފެތުރުނީ މާލެ ދަތުރުކުރާ ބޯޓަކުން

އުނގޫފާރަށް ދިޔަ ބަޔަކު ޕޮޒިޓިވް ވެ ދިއްފުށި މޮނިޓަރިން އަށް

1

އެލްޖީއޭގެ ސެކިއުރިޓީ އިންޑެކްސްގެ އެއްވަނަ ދ. އަތޮޅު ކައުންސިލަށާއި ދިއްފުށީ ކައުންސިލަށް

1
« 1