ޝަރުއީ ދާއިރާ

ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި

ހިތުގެ ބައްޔަކާ ގުޅިގެން ފަނޑިޔާރު ޝަކީލް ރިޓަޔާކުރަން ނިންމައިފި

ހައިކޯޓުގެ އިސް ފަނޑިޔާރަކަށް ޝަހީދު، ސިވިލް ކޯޓުގެ އިސްގާޒީއަކަށް މަރްޔަމް ހަމަޖައްސައިފި

ވަރިވާން ދިޔަ މީހަކަށް މެޖިސްޓްރޭޓް އަލީ އާދަމް ގުޅައި މެސެޖުކުރި އިތުރު މައްސަލައެއް، ވަކި ކުރަން އެދެނީ

ބޮޑެތި ކުށްތަކުގައި ހުކުމް އަންނަ މީހުންގެ ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދަ އުމުރަށް ބާތިލުވާ ގޮތަށް އޮތް ބިލު އަލުން ކޮމިޓީއަށް

ވަރިވާން ދިޔަ އަންހެނަކަށް ޒާތީ މެސެޖުތައް ކޮށްގެން ވަކިކުރަން ފޮނުވި މެޖިސްޓްރޭޓަށް ޖަވާބުދާރީވާން ފުރުސަތެއް

ވެރިކަން ބަދަލުވުމުގެ މަރުހަލާގައި ހައިކޯޓަށް އިސް ފަނޑިޔާރަކު ހޯދާތީ މުހުތާޒުގެ ނުރުހުން

ޖޭއެސްސީ ފޯމޭޝަން ބަދަލުކޮށް، ޝަރުއީ ދާއިރާގެ ޒިންމާތައް އަލުން ޑީޖޭއޭއަށް ބަދަލުކުރާނަން: މުއިއްޒު

ސިވިލް ކޯޓަށް އިސް ގާޒީއަކާއި ގާޒީއަކު ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފި

ވަރިވާން ދިޔަ އަންހެނަކަށް ގުޅައި ޒާތީ މެސެޖުތަކެއް ކުރި ގާޒީ އިތުރު މައްސަލައެއްގައި ސަސްޕެންޑުކޮށްފި

ސިވިލް ކޯޓުގެ ހިންގުން ގާޒީ ފަރުހާދު ރަޝީދާ ހަވާލުކޮށްފި

މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ ޖުޑީޝަލް އެލަވަންސް ބޮޑުކޮށްފި

« 1 ...