ޝަރުއީ ދާއިރާ

ޖޭއެސްސީ މާ ބާރުގަދަ، ފަނޑިޔާރުން ތިބީ ބިރު ދައްކައި ރަހީނު ކޮށްފައި: ޔާމީން

ހައި ކޯޓުގެ ބައެއް މައްސަލަތައް އެއް ފަނޑިޔާރަށް ބެލޭ ގޮތަށް މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި

ނާޖާއިޒު މަންފާ ހޯދައިދިންކަން ސާބިތުވެ، ވަކިކުރަން ފޮނުވި ގޮއިދޫ ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓްގެ މައްސަލަ ކޮމެޓީއަށް

ހައި ކޯޓުގެ އިސްފަނޑިޔާރު ހާތިފް މަގާމުން ވަކިވާން ހުށަހަޅުއްވައިފި

ގިނަ މައްސަލަތައް ސާބިތު ނުވަނީ ހެކީންގެ ހެކިބަސް ނުލިބިގެން: ޕީޖީ ޝަމީމު

ފަނޑިޔާރުންނަށް ފާރަލިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އެސްޖީ ވަކިކޮށްފި

ކުޑަކުދިން ކޯޓަށް ހާޒިރުނުކޮށް ޝަރީއަތް ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން މުހިންމު: އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު

ގުރައިދޫ ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ފަތުހުﷲގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ތަހުގީގު ކުރަނީ

މުސާރަ އާއި އިނާޔަތް ނުލިބޭގޮތަށް ގޮއިދޫ ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް އަހުމަދު ނިޝާރު ސަސްޕެންޑުކޮށްފި

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ހުރިހާ ގާޒީން ތަމްރީނެއްގައި، އަޑުއެހުމެއް ނެތް ދުވަހެއް

މުއްދަތު ޖަހަން ދައުލަތް ދެކޭގޮތް ފަނޑިޔާރު ބަލާކަށް ނުޖެހޭ، ހެކި ހުރެއްޖެ ނެމަ ދޫކޮށްލުމަކީ މައްސަލައެއް ނޫން: ޔާމީން

ހެކި ނައްތާލާފާނެތީ މީހުން ބަންދުން ކުރާތީ އާއި ބަންދު އިތުރުކުރާ ގޮތާމެދެ ޔާމީން ފާޑު ވިދާޅުވެއްޖެ

« 1 ...