ވަޒީފާގެ ޔަގީންކަން

މުވައްޒަފަކަށް ހަމަލާދީ ބިރު ދެއްކި ވާހަކަ ރަންނާޅި ރިސޯޓުން ދޮގު ކޮށްފި

ވައިބަރުގައި ޝުއޫރެއް ފާޅުކޮށްގެން ވަކިކުރި އޭސީސީސީގެ އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރަށް ވަޒީފާދޭން ހުކުމްކޮށްފި

ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރުކަމުގެ މަގާމަށް މިވަގުތު މީހަކު އައްޔަން ނުކުރަން އަމުރުކޮށްފި

މަސްތުވެގެން ޑިއުޓީގައި ހުރިކަމަށް ބުނެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ފުލުހަކަށް 126،934 ދޭން ހުކުމްކޮށްފި

ކުރީގެ ޕަބްލިކް ޕްރޮސިކިއުޓާ އައިމިނަތު އަރީޖް އަށް 15 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވަޒީފާ ހަމަޖައްސަައިދޭން އަމުރުކޮށްފި

އިންކަމް ސަޕޯޓް ދޭން ވޯލްޑު ބޭންކުން އިތުރު 21.6 މިލިއަން ޑޮލަރު ދޭން ނިންމައިފި

ރިސޯޓް މުވައްޒަފުންގެ ކަރަންޓީން ދުވަސްތައް ޗުއްޓީގެ ތެރޭގައި ނުހިމަނަން މިނިސްޓަރު އެދިވަޑައިގެންފި

1

އެމްއޭސިއެލް އަށް ޑެޕިއުޓީ ޗީފް ފައިނޭންޝަލް އޮފިސަރަކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ހުޓައިލުމުގެ އަމުރަށް ހައިކޯޓުގެ ތާއީދު

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި އިރު، ލިބެމުންދިޔަ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތަކަށްވާ ފައިސާ ޖަނާހަށް ދިނުމަށް ހުކުމްކޮށްފި

ކައިވެނިކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން އެކަކު ވަކިވާންޖެހޭ އުސޫލަށް އަމަލުކުރުން ހުއްޓާލުމަށް އަންގަން ފާސްކޮށްފި

އިންކަމް ސަޕޯޓް އެލަވެންސްގެ ގޮތުގައި 89.8 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޫކޮށްފި

10 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ސާއިނާ އަށް 37183 ރުފިޔާ ދިނުމަށް ހެވީލޯޑްގެ މައްޗަށް ހުކުމް ކޮށްފި

2