އާމްދަނީ

ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް ބިކަވާ ހިސާބުން ވައްކަމާ ފޭރުން އިތުރުވާނެ: ބޮންޑެ

ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި ދައުލަތަށް 112 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ

ލިބުނު އާމްދަނީއަށް ވުރެ ކުރި ހަރަދު ތިން ބިލިއަން ރުފިޔާ އިތުރު

ރެވެނިއު ސްޓޭމްޕް ޖެހުމުގެ ގާނޫނު އުވާލުމުގެ ބިލު މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވައިފި

1

މިއަހަރުގެ މާޗުގައި ޖޫރިމަނާއިން ދައުލަތަށް ލިބުނު އާމްދަނީ ދެ މިލިއަން ރުފިޔާ އިތުރު

މިދިޔަ މަހު ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ 19.2 އިންސައްތަ އިތުރު

ސަރުކާރުން 200 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ސުކޫކު ވިއްކަނީ

ރެވެނިއު ސްޓޭމްޕް ޖެހުން ނިމުމަކަށް! ރެވެނިއު ސްޓޭމްޕް ޖެހުމުގެ ގާނޫނު އުވާލަން މަޖިލީހަށް

ކޮވިޑުގެ ކުރިން ފަތުރުވެރިކަން ހުރި ހިސާބަށް މޭ މަހުގެ ތެރޭގައި ދެވޭނެ: މިނިސްޓަރު

ދުވާލަކު 5600 ކޮވިޑް ޓެސްޓް ހެދޭނެ ގާބިލުކަން މިހާރު ރާއްޖޭގައި އެބަހުރި: ރައީސް

ދިވެހީން ތިބީ އިޖުތިމާއީ ވަރުބަލިކަމެއްގައި، ޗުއްޓީގެ ފުރުސަތު ހުޅުވައިލާންވީ ވަގުތު ޖެހިއްޖެ: މައުސޫމް

އިތާފުށިން މިމަހުގެ ސާވިސް ޗާޖުގެ ގޮތުގައި ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް 51،500 ރުފިޔާ

« 1 ...