އާމްދަނީ

މިނިމަމް ވޭޖުން ރިސޯޓުތަކަށް ކުރާ އަސަރު ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން ބިމުކުލި ކުޑަކުރަން ހުށަހެޅި ބިލު ބަލައިގެންފި

ފުރަތަމަ ކުއާޓާގައި ދައުލަތަށް ފަސް ބިލިއަން ރުފިޔާ، މާޗުމަހު ދެ ބިލިއަން

މީރާގެ 12 އަހަރުގެ ތަފާސް ހިސާބު: ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި 1.8 ބިލިއަން ރުފިޔާ ދައުލަތަށް

ސަރުކާރަށް 3 އަހަރު: ކޮވިޑުގައިވެސް ޓޫރިޒަމް އެންމެ އުހަށް، ދުނިޔެ ހަމަނޭވާއެއް ލާން އޮތް ސޭފް ޓޫރިޒަމަކީ ރާއްޖެ

އޮކްޓޯބަރު މަހު މީރާއިން 1 ބިލިއަން ރުފިޔާ ބަލައިގެންފި

އަންނަ އަހަރު ރާއްޖެއަށް 1.8 މިލިއަން ފަތުރުވެރީން އަންނާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ: ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު

ކޮވިޑް-19ގެ ކުރިން ހުރި މިންވަރަށްވުރެ މައްޗަށް އަންނަ އަހަރު ވަޒީފާގެ އަދަދު ގެންދެވޭނެ: އަމީރު

ރާއްޖޭގެ ޑޮލަރު ރޭޓު ހިފަހައްޓަން ހަރުކަށި އުސޫލުތަކެއް ހަދަން ޖެހޭ: އައިއެމްއެފް

މިދިޔަ މަހު ދައުލަތަށް ލިބުނު އާމްދަނީ 25 ޕަސެންޓު ދަށަށް

މޫޑީސް އިން ރާއްޖޭގެ ރޭޓިން ދަށްކޮށްފި، ފިނޭންސުން ބުނަނީ އެ ރޭޓިން ގޯސް ކަމަށް

2

ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް ބިކަވާ ހިސާބުން ވައްކަމާ ފޭރުން އިތުރުވާނެ: ބޮންޑެ

ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި ދައުލަތަށް 112 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ

« 1 ...