އާމްދަނީ

އަންނަ އަހަރު ރާއްޖެއަށް 1.8 މިލިއަން ފަތުރުވެރީން އަންނާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ: ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު

ކޮވިޑް-19ގެ ކުރިން ހުރި މިންވަރަށްވުރެ މައްޗަށް އަންނަ އަހަރު ވަޒީފާގެ އަދަދު ގެންދެވޭނެ: އަމީރު

ރާއްޖޭގެ ޑޮލަރު ރޭޓު ހިފަހައްޓަން ހަރުކަށި އުސޫލުތަކެއް ހަދަން ޖެހޭ: އައިއެމްއެފް

މިދިޔަ މަހު ދައުލަތަށް ލިބުނު އާމްދަނީ 25 ޕަސެންޓު ދަށަށް

މޫޑީސް އިން ރާއްޖޭގެ ރޭޓިން ދަށްކޮށްފި، ފިނޭންސުން ބުނަނީ އެ ރޭޓިން ގޯސް ކަމަށް

2

ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް ބިކަވާ ހިސާބުން ވައްކަމާ ފޭރުން އިތުރުވާނެ: ބޮންޑެ

ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި ދައުލަތަށް 112 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ

ލިބުނު އާމްދަނީއަށް ވުރެ ކުރި ހަރަދު ތިން ބިލިއަން ރުފިޔާ އިތުރު

ރެވެނިއު ސްޓޭމްޕް ޖެހުމުގެ ގާނޫނު އުވާލުމުގެ ބިލު މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވައިފި

1

މިއަހަރުގެ މާޗުގައި ޖޫރިމަނާއިން ދައުލަތަށް ލިބުނު އާމްދަނީ ދެ މިލިއަން ރުފިޔާ އިތުރު

މިދިޔަ މަހު ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ 19.2 އިންސައްތަ އިތުރު

ސަރުކާރުން 200 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ސުކޫކު ވިއްކަނީ

« 1 ...