އާމްދަނީ

ރާއްޖޭގެ ކުރެޑިޓް ރޭޓިން ދަށްކުރީ މަޖިލީހުން ފާސްކުރި ދަރަނީގެ ރިޕޯޓުގެ ސަބަބުން: ޝަރީފު

ފިޗުގެ ވާހަކަ އަޑުއަހަން ޖެހޭ، އެކަމަކު ރާއްޖެ ދަރަނިވެރިއެއް ނުވާނެ: މަޖިލިސް ރައީސް

އިގްތިސާދީ ރިކަވަރީ ޕެކޭޖުން ހަފްތާއެއްގެ ތެރޭގައި 170 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޫކޮށްފި

ބޭންކުތަކުގެ ލޯނު އިންޓްރެސްޓް ބޮޑުވަނީ، ރަހުނު ވިއްކުމަށް ހުރި ދަތިތަކުގެ ސަބަބުން: މަޖިލިސް ރައީސް

އިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާ ފިޔަވައި އެހެން ސިނާއަތްތައް ކުރިއަރަން ފަށައިފި

ސަރުކާރުން ނަގާފައިވާ ލޯނުތައް ރީސްޓްރަކްޗާ ކުރަން އެންގުމަށް މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފި

އިތުރު އިނާޔަތް ނުނަގަން އައިއޭއެސްއަށް އަންގަން މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި

ގާނޫނާ އެއްގޮތް ނުވާގޮތަށް ދެ ދަރަންޏެއް ދައުލަތުން ނަގާފައިވާކަން ފާހަގަވޭ: މަޖިިލިސް ރައީސް

ސަރުކާރު ލޯނުގައި ލަންކާގައި ޕައިލެޓުކަން ކިޔަވާ ދަރިވަރުން ގޮތް ހުސްވެފައި

4

ބުއްދިވެރި ގޮތަކީ 2012 އާއި 2018 އާ ދެމެދު ނަގާފައިވާ ލޯނުތައް ރީސްޓްރަކްޗާކުރުން: މަޖިލިސް ރައީސް

ކޮވިޑާ ގުޅިގެން އެހީގެ ގޮތުގައި 520 މިލިއަން ޑޮލަރު ވަނީ ހަމަޖެހިފައި: މިނިސްޓަރު އަމީރު

މިދިޔަ ހަފްތާގައި ކޮވިޑުގެ ކަންކަމަށް ހަރަދުކުރީ ތިން މިލިއަން ރުފިޔާ

5 ...