އާމްދަނީ

ކޮވިޑުގެ ކުރިން ފަތުރުވެރިކަން ހުރި ހިސާބަށް މޭ މަހުގެ ތެރޭގައި ދެވޭނެ: މިނިސްޓަރު

ދުވާލަކު 5600 ކޮވިޑް ޓެސްޓް ހެދޭނެ ގާބިލުކަން މިހާރު ރާއްޖޭގައި އެބަހުރި: ރައީސް

ދިވެހީން ތިބީ އިޖުތިމާއީ ވަރުބަލިކަމެއްގައި، ޗުއްޓީގެ ފުރުސަތު ހުޅުވައިލާންވީ ވަގުތު ޖެހިއްޖެ: މައުސޫމް

އިތާފުށިން މިމަހުގެ ސާވިސް ޗާޖުގެ ގޮތުގައި ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް 51،500 ރުފިޔާ

މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 17 ދުވަސް ތެރޭ ބައި ލައްކައަށްވުރެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ ޒިޔާރަތްކޮށްފި

2020 ވަނަ އަހަރު މީރާއަށް ބަލައިގަތް އާމްދަނީ 37 ޕަސެންޓް ދަށަށް

އާ އަހަރާއެކު ފަތުރުވެރިން ރާއްޖޭގައި ހޭދަކުރާ ރޭގެ އަދަދު އިތުރުވެއްޖެ

ސްޓެލްކޯގެ މަޝްރޫއުތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާނެ ދިވެހީން ހޯދަނީ

ފަސް ލައްކަ ވަނަ ފަތުރުވެރިޔާއާއެކު ސަރުކާރުގެ އަމާޒު ހާސިލްވެއްޖެ

ނޮވެމްބަރު މަހުގެ އާމްދަނީ 461 މިލިއަނަށް، މިއީ އޮކްޓޫބަރާ އަޅައިބަލާއިރު 18 ޕަސެންޓްގެ އިތުރުވުމެއް

ސަރަހައްދުތައް ކަނޑައަޅައި ޓޫރިޒަމުގެ ބިމުކުއްޔަށް ބަދަލު ގެންނަން ހުށަހެޅި އިސްލާހު މުޅިމަޖިލިސް ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފި

ބަޖެޓް ބަހުސަށް މެންބަރުންގެ ޝައުގުވެރިކަމެއް ނެތް، 10:00ގައި ފުރުސަތު ބަންދު ކުރާނަން: މަޖިލިސް ރައީސް

2 ...