ހުސެއިން ޝަހީމް (އަނދުން ހުސެއިން)

މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް ކޮމިޓީތަކަށް މައްސަަލަ ފޮނުވޭނެތޯ އުފެއްދި ސުވާލާ ގުޅިގެން ކައުންސެލް ޖެނެރަލްގެ ލަފާ ހޯދަނީ

އިތުރު ބަޔަކާއެކު އަނދުން ހުސެއިން ބަރަހަނާ ހާލުގައި އޮތް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ފުލުހުން ބަލަނީ

ރައީސް ނަޝީދު ކުރެއްވި ތުހުމަތުތަކުގެ ޗެޓްލޮގް އަނދުން ހުސެއިނަށް ދިނުމަށް ކޮމެޓީން ފާސްކޮށްފި

ނަޝީދު ކުރެއްވި ތުހުމަތުތަކުގެ ޗެޓްލޮގް އަނދުން ހުސެއިނަށް ދިނުމާމެދު ކޮމިޓީއަށް ގޮތެއް ނުނިންމުނު

ރައީސް ނަޝީދު އަނދުން ހުސެއިނަށް ކުރެއްވި ތުހުމަތުގެ މައްސަލަ ސުލޫކު ކޮމިޓީންވެސް ބަލަން ނިންމައިފި

ނަޝީދު ކުރެއްވި ތުހުމަތުތައް ތަހުގީގަށް ހުށަހަޅަން އަނދުން ހުސެއިން މަސައްކަތް ފައްޓަވައިފި

ނަޝީދުގެ ސީރިއަސް ތުހުމަތުތަކެއް އަނދުން ހުސެއިނަށް: ތިބޭފުޅާގެ އަތުގައި ތިވަނީ އަޅުގަނޑުގެ ލޭ

2

އެމްޑީޕީ ޕީޖީގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރަކަށް އަނދުން ހުސެއިން

ވޯޓް އެއްވަރުވި އެމްޑީޕީ ޕީޖީގެ ޑެޕިއުޓީންގެ އިންތިހާބު ފަސްކޮށްފި

ވޯޓް އެއްވަރުވި އެމްޑީޕީ ޕީޖީގެ ޑެޕިއުޓީންގެ އިންތިހާބު މިމަހު 28 ގައި

ޑޯނިއާ ފްލައިޓު ގެނައުން އަވަސްކޮށްދޭން އާދަމް ޝަރީފް، އިންޑިއާގައި އާދޭސް ދެންނެވި: އަނދުން ހުސައިން

ހިޔާ ފްލެޓްތަކަށް ކަނޑައެޅި އަގުތައް އޮޅުވާލައި ޖަރީމާ ހިންގާފައިވާކަމަށް ބުނެ ޖިނާއީ ތަހުގީގު ހިންގަން ހުށަހަޅައިފި

« 1