ހުސެއިން ޝަހީމް (އަނދުން ހުސެއިން)

އަނދުން ހުސެއިން، އަފީފަށް: ރައީސްގެ ޕާޓީ އޮޅިވަޑައިގަންނަވާނަމަ، އެހުރީ އަމިއްލައަށް އޮޅިފައި

ޕީޕީއެމުން ވަނީ ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޖޯޒީ ލައްވައިގެން އިންޑިއާ އެތުލީޓަކު ދުއްވާފައި: އަނދުން ހުސެއިން

1

ސީއެސްސީއާ ވަކީން، ފޮރިން ސާވިސްގެ ނަމުގައި ވަކި ހިދުމަތެއް ގާއިމު ކުރަން ބިލު ހުށަހަޅައިފި

އަދުން ހުސައިންގެ ހިއްސާ އޮންނަ ކުންފުންޏަށް ދިނީ ޚިޔާނާތުގެ ފައިސާ ނޫން ކަމަށް ކަނޑައަޅައިފި

އަނދުން ހުސެއިން ޗައިނާ ސަފީރަށް: ހަދިޔާކުރި ވެކްސިން ގެންނަން އެއްލައްކަ ޑޮލަރު ހަރަދުކުރަން ޖެހޭތީ ހިތާމަކުރަން

ޕެޑާއި ގުޅިގެން ދެއްކެވި ވާހަކަތަކަށް އަނދުން ހުސައިން މައާފަށް އެދިވަޑައިގެންފި

ބްރޯޑްކޮމްއަށް މެމްބަރަކު އައްޔަން ކުރަން ވޯޓު ނެގި ގޮތާމެދު އަނދުން ހުސައިން ހިތްހަމަނުޖެހިއްޖެ

1

ޖާބިރުގެ އަތުން ރައީސް މައުމޫން ފައިސާއެއް ނުނަންގަވާނެ، ވައްކަމެއް ނުކުރައްވާނެ: އަނދުން ހުސެއިން

އަލިފާނުގެ ހާދިސާއަކީ ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލަކަށް ވުން ގާތް: އަނދުން ހުސައިން

ލޮކްޑައުން އަމުރާ ހިލާފުވި މައްސަލަތަކުގައި ދައުވާ ނުކުރަން ޕީޖީ ނިންމަވައިފި

1

ހާއްސަ ހާލަތުގައި ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި އަމަލުކުރާނެ ގޮތް ބަޔާންކޮށް ހުށަހެޅި އިސްލާހު ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފި

އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލްގެ މަގާމަށް އަބްދުﷲ ރާބިއު އައްޔަންކޮށްފި

1