Close

ހުސެއިން އަމްރު

އެސްޓީއޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރުކަމުން އަމްރު ވަކިކުރައްވައިފި

2

އަމްރުގެ ޕްރޮގްރާމް ވަނީ ރީ-ޝެޑިއުލް ކޮށްފައި، އެކަންކުރީ ރައީސް އޮފީހުން އަންގައިގެނެއް ނޫން: ޕީއެސްއެމް

1

ނަޝީދު ފެކްޝަނުން ޖޭޕީއާ ގުޅިއްޖެ، މެނިފެސްޓޯއެއް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ކާށީގެ އަގު ތިރި ކުރަން، އެސްޓީއޯއިން ކާށީގެ ޝިޕްމެންޓެއް ގެންނަނީ

ނަޝީދުގެ މަންދޫބުން މިރޭ ޖޭޕީއާ ބައްދަލުކުރަނީ

ކޭޝިއަރެއް ނުހުންނަ އެސްޓީއޯގެ ފިހާރަ އަންނަ މަހު ހުޅުވަނީ

އެސްޓީއޯ ރަމަޒާން ބާޒާރު ފަށައިފި، އިނާމަކަށް އުމްރާ ދަތުރެއް

އަމްރުގެ ލީޑާޝިޕުގައި އެސްޓީއޯގެ 4 އަހަރު: ޒަމާނީ ބަދަލުތަކާއެކު ތަފާތު 4 އަހަރު

އެސްޓީއޯއިން ރޭޑިއޯގްރަފީ ދާއިރާއަށް ދިވެހިން ތަމްރީނުކުރަން ފަށައިފި

އެސްޓީއޯ ވޯލްޑް ކަޕް ޕްރޮމޯ "ހޭވައްލާ ތައްޔާރު" ފަށައިފި، އެއްވަނަ އިނާމަކަށް އައިފޯނު 14 ޕްރޯ މެކްސްއެއް

ދެކުނުގައި ދާއިމަށް ބޭސްކާން ޖެހޭ 8،000 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން އުޅޭ، އެންމެ ގިނައީ ކޮލަމާފުށީގައި: އަމްރު

ޔާމީންގެ ޝަރީއަތުގައި ދައުލަތް ތަމްސީލުކުރަން ޕީޖީ ވަޑައިގަތުން މުހިންމު: އަމްރު

« 1