Close

ހުސެއިން އަމްރު

ޝިޕިން ކުންފުނިން އިތުރު ކޮންޓެއިނަރު ބޯޓެއް ގަނެފި، ޖޫން މަހު ފަހުކޮޅު ރާއްޖެ ގެންނާނެ

އެމްއެސްއެސްގެ އާ ބޯޓު ގެނައުން މިމަހު ފަހުކޮޅަށް ލަސްވެއްޖެ

އެސްޓީއޯގެ ހިއްސާއަކަށް 65 ރުފިޔާ ބަހަން ހުށަހަޅައިފި

އެސްޓީއޯއާ ހަވާލުކުރި ހުރިހާ އެމްބިއުލާންސެއް ގެނެސްފި

އެސްޓީއޯ ފުށް ފެކްޓްރީއަށް ކުޅުދުއްފުށިން ބިން ކަނޑައަޅައިފި

އިނާމަކަށް ސައިކަލެއް ލިބޭ، އެސްޓީއޯ "ރަމަޟާން ބާޒާރު" ފަށައިފި

ވަން ފޮޓޯ: ބޮޑެތި ބަދަލުތަކަކާއެކު އެސްޓީއޯ ޕީޕަލްސް ޗޮއިސް އަލުން ހުޅުވުން

ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތާ އެއްގޮތަށް އެސްޓީއޯއިން މިވަނީ ކުދިވިޔަފާރިތަކާ ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރަން ފަށައިފައި: އަމްރު

ބޮޑެތި ބަދަލުތަކަކާއެކު އެސްޓީއޯ ޕީޕަލްސް ޗޮއިސް އަލުން ހުޅުވައިފި

އެސްޓީއޯ ހޯމް އިމްޕްރޫވްމެންޓް 3 ދުވަހަށް ބަންދު، އަންގާރައިން ފެށިގެން ހިދުމަތް ދޭނީ ޓްރޭޑް ސެންޓަރުގައި

އެސްޓީއޯ ޕީޕަލްސް ޗޮއިސްގެ އޭޖެންޓުގެ ގޮތުގައި 136 ފަރާތެއް

މިފްކޯ އަށް މަސް ގަންނަ އަގު ބޮޑުކޮށްފި

3