ހައިކޯޓު

ރައީސް ޔާމީން ގެކޮޅުގައި ހުރި، އިންޑިއާ އައުޓް ބެނާ ނަގަން ކުރި އަމުރުގެ އިސްތިއުނާފު މާދަމާ ފަށަނީ

ހައިކޯޓުގެ ދެ ފަނޑިޔާރުން ވަކިކުރަން ފޮނުވީ ގާނޫނީ ހުރިހާ އިޖުރާއަތްތައް ފުރިހަމަވާ ގޮތަށް: ޖޭއެސްސީ

ހައިކޯޓުގެ ދެ ފަނޑިޔާރުން ވަކިކުރަން ފޮނުވި މައްސަލައިގައި ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީގެ ނިންމުން ތަފާތު!

ގުޅިފަޅުގެ މަސައްކަތް ލަސްވެގެން، އެމްޑަބްލިއުއެސްސީއަށް 2.4 މިލިއަން ޑޮލަރު ދޭން ކުރި ހުކުމް ބަދަލެއް ނުކުރި

އާޒިމާގެ ދެ މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުންވެސް ކަނޑައަޅައިފި

އާޒިމާގެ މައްސަލައިގައި ނިހާޔަތަށް ވަކާލާތު ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ކަނޑައަޅައިފި

އައްމަޓީ ދޫކޮށްލަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކުރި އަމުރަށް ހައިކޯޓުންވެސް ތާއީދު!

އާޒިމާގެ ލޮލުން ކަރުނަ، ވިދާޅުވީ ތިން އަހަރުވީ އިރުވެސް ކުށަކީ ކޮބައިކަން ބުނެދެވިފައިނުވާ ކަމަށް!

ހައި ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވި އަލީ ސަމީރު ޑީޕީޖީގެ މަގާމަށް

ކުރީގެ ފިރިމީހާ މަރައިލި މައްސަލަ: "އެއްދުވަހަކުން ވަޅި ޖަހާނެ ކަމަށް ނަޒާހާ ވަނީ ބުނެފައި"

ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލައެއްގައި ބަންދުގައި ހުއްޓާ ދޫކޮށްލި މީހަކު ހޯދަން ފަށައިފި

ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ނިޔާޒު ޖޭއެސްސީއަށް އައްޔަންކޮށްފި

3 ...