އެޗްއީއޯސީ

ދިން ލުއިތަކާ ގުޅިގެން މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތައް ތަޅުމުގައި ފަށަނީ

ސްޓެލްކޯގެ އަހަރީ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން އެޗްއީއޯސީއަށް ތަކެތި ހަދިޔާކޮށްފި

ވެކްސިންގެ ދެ ޑޯޒް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ މީހުންނަށް ލުއި ދެނީ

ވަން ފޮޓޯ: ރެންޑަމް ސާމްޕަލް ނެގުމަށް ޓީމުތައް އަނެއްކާވެސް މަގުމައްޗަށް

ރާއްޖޭގައި ގިނަ ވޭރިއަންޓްތަކެއް، އެންމެ ގިނައީ އިންޑިއާ އާއި ޔޫކޭ ވޭރިއަންޓް

1

ރާއްޖޭގައި އުޅެނީ އިންޑިއާ ވޭރިއަންޓް ކަމަށް ބެލެވޭ: ޑރ. ފައިސަލް

1

ދެ މަހަށްފަހު އަދަދުތައް 300 އިން ދަށަށް، މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވީ 295 މީހުން

އިތުރު 1504 މީހުން ކޮވިޑުން ރަނގަޅުވެ، ބަލީން ފަސޭހަވި ޖުމުލަ އަދަދު 56،559 އަށް

އެޗްއީއޯސީގެ ވޮލެންޓިއަރަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލައެއް ބަލަނީ

މާލޭގައި އަނެއްކާވެސް ރެންޑަމް ސާމްޕަލް ނަގަން ފަށައިފި، އަމާޒަކީ ދުވާލަކަށް 300 ސާމްޕަލް ނެގުން

ފާއިތުވި މަހެއްހާ ދުވަހު ކޮވިޑުގައި މަރުވި 20 އިންސައްތަ މީހުންގެ އިތުރު ބައްޔެއް ނެތް: ޑރ. ޝަހީދު

އެމަޖެންސީ މެޑިކަލް ސާވިސްގެ ހިދުމަތް ފަށައިފި

6 ...